Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Komisje Rady Powiatu

Komisje Rady Powiatu Wschowskiego


Komisja Rewizyjna


1. Marian Kulus - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Dziubaty


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych

1.Stanisław Dziubaty - Przewodniczący Komisji
2. Dorota Kostka
3. Marian Kulus
4. Wojciech Kuryłło
5. Andrzej Maćkowiak
6. Daniel Mika
7. Zdzisław Siemczyk
8. Magdalena StrzałkowskaData publikacji: 2004-05-30 22:39:58 (10453 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-06-29 08:03:38 zmiana sk?adu komisji Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-09-20 11:12:33 Rezygnacja Radnego Mieczys?awa Marciniaka z cz?onkostwa w Komisji Rewizyjnej Katarzyna Kotlarska
2007-12-06 10:12:57 uzupe?nienie sk?adu Komisji O?wiaty, Sportu i Spraw Spo?ecznych Katarzyna Kotlarska
2009-03-20 12:52:03 Zmiana sk?adu Komisji Katarzyna Kotlarska
2009-03-20 12:53:55 korekta Katarzyna Kotlarska
2010-12-08 09:09:32 Zmiana sk?adu Rady Powiatu w zwi?zku z Wyborami 2010 r. Eliza Lebedy?ska - Maj
2011-03-29 09:35:03 Aktualizacja danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2012-04-13 10:24:18 korekta Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]