Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Komisje i zespo?y dzia?aj?ce przy Powiecie Wschowskim

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

W trakcie ustalania

 


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
1. Barbara Gbiorczyk – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wschowie,
2. Maria Kasprzak – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło we Wschowie,
3. Maria Makowiecka – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie,
4. Hanna Romanowicz – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie,
5. Elżbieta Wicher – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Stokrotka" w Sławie.



Data publikacji: 2004-05-30 22:43:06 (10277 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-05-16 07:58:46 zmiana sk?adu Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-05-16 08:01:37 aktualizowanie Eliza Lebedy?ska - Maj
2012-04-13 11:13:54 nowy sk?ad Rady ds. Osób Niepe?nosprawnych Katarzyna Kotlarska
2012-04-13 11:33:08 poprawa Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]