Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
· Nabór II na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomo?ciami
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. gospodarki nieruchomo?ciami
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obs?ugi sekretariatu
· Wyniki II etapu naboru na stanowisko ds. obs?ugi sekretariatu
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. obs?ugi sekretariatu
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomo?ciami
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obs?ugi sekretariatu
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu pelni?cego równocze?nie funkcj? Naczelnika Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko Sekretarza Powiatu Wschowskiego pe?ni?cego równocze?nie funkcj? Naczelnika Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych
· Nabór na wolne stanowisko kierownicze urz?dnicze Sekretarza Powiatu pe?ni?cego równocze?nie funkcj? Naczelnika Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spolecznych
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówie? publicznych
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. zamówie? publicznych
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. udost?pniania materia?ów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. udost?pniania materia?ów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. udost?pniania materia?ów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabor na wolne stanowisko pracy ds. zamówie? publicznych
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. udost?pniania materia?ów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· III nabór na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Nabór na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Og?oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabór III na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· informacja o wynikach naboru II na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· II nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymogi formalne na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
· II og?oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
· Informacja o wynikach naboru
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomo?ci SP
· Nabór na stanowisko pracy ds. gospodarowania zasobem nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· Nabór na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
· lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Domu Dziecka w S?awie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Domu Dziecka w S?awie, ul. S?oneczna 5
· Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko ds. dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Informacja o wynikach naboru - ds. ewidencji gruntów
· NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DOMU DZIECKA w S?awie
· II nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Informacja o uniewa?nieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. utrzymania dróg
· INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - Dyrektor Powiatowego Urz?du Pracy we Wschowie
· Lista kandydatow spe?niaj?cych wymogi formalne na Dyrektora Powiatowego Urz?du Pracy we Wschowie
· Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. ewidencji gruntów i budynków
· Konkurs na DYREKTORA POWIATOWEGO URZ?DU PRACY WE WSCHOWIE
· Konkurs na DYREKTORA POWIATOWEGO URZ?DU PRACY WE WSCHOWIE
· Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. ewidencji gruntów i budynków
· Wyniki naboru na stanowisko ds. promocji i rozwoju Powiatu
· LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Kierownik O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
· Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony ?rodowiska
· Nabór na stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego powiatu
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU dotycz?ce stanowiska ds. obronno?ci i zarz?dzania kryzysowego
· Konkurs na stanowisko Dyrektora I Zespo?u Szkó? we Wschowie
· LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. obronno?ci i zarz?dzania kryzysowego
· Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówie? publicznych
· LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE NA PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds obronno?ci i zarz?dzania kryzysowego
· Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds zamówie? publicznych.doc
· LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE NA DYREKTORA DOMU DZIECKA W S?AWIE
· Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W S?AWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 1.
· Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W S?AWIE, PRZY UL. S?ONECZNEJ 5
· Zatrudnienie
[ Wróć ]