Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2007

 


Uchwa?a nr IV/27/2007 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek niez?o?enia w terminie o?wiadczenia o dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez ma??onka
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2007-05-29 14:02:12
Ilość pobrań: 1286
Uchwa?a nr IV/28/2007 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek pisemnego zrzeczenia si? mandatu
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2007-05-29 14:03:04
Ilość pobrań: 1141
Uchwa?a nr IV/31/2007 w sprawie przekszta?cenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówk? wielofunkcyjn? typu interwencyjno – socjalizacyjnego oraz nadania statutu Domowi Dziecka we Wschowie
Rozmiar: 9.91 KB
Data publikacji: 2007-05-29 14:13:27
Ilość pobrań: 1393
Uchwa?a nr IV/32/2007 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w S?awie
Rozmiar: 9.12 KB
Data publikacji: 2007-05-29 14:12:08
Ilość pobrań: 1100
Uchwa?a nr IV/33/2007 w sprawie wyra?enia zgody na obci??enie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2007-05-29 14:14:21
Ilość pobrań: 1168
Program Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2007
Rozmiar: 50.50 KB
Data publikacji: 2007-07-04 14:00:34
Ilość pobrań: 1183
Uchwa?a Nr V/34/2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:27:47
Ilość pobrań: 1148
Uchwa?a Nr V/35/2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:28:47
Ilość pobrań: 1372
Uchwa?a nr V/36/2007 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2007 roku
Rozmiar: 8.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:30:06
Ilość pobrań: 1388
Uchwa?a nr V/38/2007 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 1 500 000 z?
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:31:00
Ilość pobrań: 1148
Uchwa?a nr V/39/2007 w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. „Przebudowa ogólnodost?pnego boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokszta?c?cym we Wschowie”.
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:32:52
Ilość pobrań: 1147
Uchwa?a nr V/40/2007 w sprawie zmiany uchwa?y nr II/8/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powo?ania sta?ych Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz okre?lenia zakresu ich dzia?ania.
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:33:47
Ilość pobrań: 1112
Uchwa?a nr V/41/2007 w sprawie wyboru cz?onków komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:35:06
Ilość pobrań: 1392
Uchwa?a nr V/42/2007 w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:35:50
Ilość pobrań: 1207
Uchwa?a nr V/43/2007 w sprawie wyboru Delegatów do Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku.
Rozmiar: 41.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:37:24
Ilość pobrań: 1087
Uchwa?a nr V/44/2007 w sprawie przyj?cia rezygnacji cz?onka Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:38:55
Ilość pobrań: 1144
Uchwa?a nr V/45/2007 w sprawie wyboru cz?onka Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:39:30
Ilość pobrań: 1110
Uchwa?a nr VI/46/2007 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:40:26
Ilość pobrań: 1303
Uchwa?a nr VI/48/2007 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 12:41:32
Ilość pobrań: 1073
Uchwa?a nr VII/49/2007 w sprawie likwidacji Domu Dziecka w S?awie.
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:35:26
Ilość pobrań: 1130
Uchwa?a nr VII/50/2007 w sprawie utworzenia placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzib? przy ul. Ogrodowej 1 w S?awie
Rozmiar: 10.91 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:36:21
Ilość pobrań: 1113
Uchwa?a nr VII/51/2007 w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opieku?czo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego z siedzib? w S?awie przy ul. S?onecznej 5.
Rozmiar: 11.03 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:38:20
Ilość pobrań: 1145
Uchwa?a nr VII/53/2007 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski.
Rozmiar: 51.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:40:32
Ilość pobrań: 1116
Uchwa?a nr VII/54/2007 w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami.
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:44:00
Ilość pobrań: 1373
Uchwa?a nr VII/55/2007 w sprawie uzgodnienia warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami.
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:46:53
Ilość pobrań: 1090
Uchwa?a nr VII/56/2007 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2007.
Rozmiar: 8.98 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:47:55
Ilość pobrań: 1079
Uchwa?a nr VII/57/2007 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2007
Rozmiar: 383.05 KB
Data publikacji: 2007-10-05 08:21:09
Ilość pobrań: 1063
Uchwa?a nr VII/58/2007 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci??ania nieruchomo?ci oraz ich wydzier?awiania na okres powy?ej 3 lat
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 13:48:45
Ilość pobrań: 1307
Uchwa?a nr IX/62/2007 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy S?awa.
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:38:13
Ilość pobrań: 1318
Uchwa?a nr IX/63/2007 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników maj?tku Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy S?awa.
Rozmiar: 7.35 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:40:18
Ilość pobrań: 1088
Uchwa?a nr IX/64/2007 w spr. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Bolesnej z ?ysin na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:41:54
Ilość pobrań: 1127
Uchwa?a nr IX/65/2007 w sprawie udzielenia dotacji dla Sigrun Freifrau v Schlichting na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:44:34
Ilość pobrań: 1125
Uchwa?a nr IX/66/2007 w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/30/2002 osoby pe?ni?cej funkcje organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Rozmiar: 38.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:45:23
Ilość pobrań: 1329
Uchwa?a nr X/69/2007 w sprawie przyj?cia rezygnacji radnego z cz?onkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 38.00 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:46:38
Ilość pobrań: 1110
Uchwa?a nrX/70/2007 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2007 roku
Rozmiar: 9.11 KB
Data publikacji: 2007-10-04 14:48:45
Ilość pobrań: 1299
Uchwa?a nrXI/71/2007w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2007 roku
Rozmiar: 9.07 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:24:29
Ilość pobrań: 1232
Uchwa?a nr XI/73/2007 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:26:13
Ilość pobrań: 1120
Uchwa?a nr XI/74/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa przez Powiat Wschowski zadania publicznego w zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szko?y podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego w SOSW we Wschowie
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:27:24
Ilość pobrań: 1112
Uchwa?a nr XII/76/2007 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski zadania publicznego polegaj?cego na kszta?ceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2007/2008
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:28:24
Ilość pobrań: 1074
Uchwa?a nr XII/77/2007 w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski
Rozmiar: 78.00 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:29:23
Ilość pobrań: 4923
Uchwa?a nr XII/79/2007 w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at za usuni?cie i parkowanie pojazdów
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:51:47
Ilość pobrań: 1089
Uchwa?a nrXIII/80/2007w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2007roku
Rozmiar: 9.17 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:57:45
Ilość pobrań: 1046
Uchwa?a nr XIV/82/2007 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2008
Rozmiar: 9.75 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:59:02
Ilość pobrań: 1094
Uchwa?a nr XIV/83/2007 przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2008
Rozmiar: 1 486.59 KB
Data publikacji: 2008-03-04 12:53:01
Ilość pobrań: 1118
Uchwa?a nrXIV/84/2007w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2007 roku
Rozmiar: 9.29 KB
Data publikacji: 2008-02-15 15:00:24
Ilość pobrań: 1101
Uchwa?a nr XIV/85/2007 w sprawie przyst?pienia Powiatu Wschowskiego do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2008-02-15 15:01:59
Ilość pobrań: 1073
Uchwa?a nr XIV/86/2007 w sprawie ustalenia rodzajów warunków i sposobu przyznawania ?wiadcze? w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj?cych z opieki zdrowotnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Rozmiar: 114.50 KB
Data publikacji: 2008-02-15 15:05:26
Ilość pobrań: 1229
Uchwa?a nr XIV/87/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto?ówek szkolnych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski.
Rozmiar: 60.00 KB
Data publikacji: 2008-02-15 14:22:22
Ilość pobrań: 1418

Data publikacji: 2007-05-29 13:38:33 (3430 odsłon)
Podinspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-05-29 14:02:12 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/27/2007 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek niez?o?enia w terminie o?wiadczenia o dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez ma??onka (IV_27_2007[109x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-05-29 14:03:04 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/28/2007 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek pisemnego zrzeczenia si? mandatu (IV_28_2007[109x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-05-29 14:10:59 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/27/2007 w sprawie przekszta?cenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówk? wielofunkcyjn? typu interwencyjno – socjalizacyjnego oraz nadania statutu Domowi D Katarzyna Kotlarska
2007-05-29 14:12:08 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/32/2007 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w S?awie (IV_32_2007[109x4].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-05-29 14:12:21 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr IV/27/2007 w sprawie przekszta?cenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówk? wielofunkcyjn? typu interwencyjno – socjalizacyjnego oraz nadania statutu Domowi Katarzyna Kotlarska
2007-05-29 14:13:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/31/2007 w sprawie przekszta?cenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówk? wielofunkcyjn? typu interwencyjno – socjalizacyjnego oraz nadania statutu Domowi D Katarzyna Kotlarska
2007-05-29 14:14:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/33/2007 w sprawie wyra?enia zgody na obci??enie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego (IV_33_2007[109x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-07-04 14:00:34 Dodano za??cznik: Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego na rok 2007 (program_poz[109x6].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-07-04 14:01:51 aktualizacja Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-10-04 12:27:47 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr V/34/2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego. (V342007[109x7].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:28:47 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr V/35/2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego. (V352007[109x8].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:30:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/36/2007 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2007 roku (1V36 Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:31:00 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/38/2007 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 1 500 000 z? (V382007[109x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:32:52 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/39/2007 w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. „Przebudowa ogólnodost?pnego boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokszta?c?cym we Wschowie”. (V392007[109x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:33:47 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/40/2007 w sprawie zmiany uchwa?y nr II/8/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powo?ania sta?ych Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz okre?lenia zakresu ich dzia?ania. (V402007[109x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:35:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/41/2007 w sprawie wyboru cz?onków komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego. (V412007[109x13].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:35:50 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/42/2007 w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego. (V422007[109x14].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:37:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/43/2007 w sprawie wyboru Delegatów do Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku. (V432007[109x15].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:38:55 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/44/2007 w sprawie przyj?cia rezygnacji cz?onka Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (V442007[109x16].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:39:30 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/45/2007 w sprawie wyboru cz?onka Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (V452007[109x17].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:40:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/46/2007 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (VI462007[109x18].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 12:41:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/48/2007 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski (VI482007[109x19].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:35:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/49/2007 w sprawie likwidacji Domu Dziecka w S?awie. (VII492007[109x20].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:36:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/50/2007 w sprawie utworzenia placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzib? przy ul. Ogrodowej 1 w S?awie (VII502007[109x21].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:38:20 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/51/2007 w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opieku?czo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego z siedzib? w S?awie przy ul. S?onecznej 5. (VII512007[109x22].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:40:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/53/2007 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski. (VII532007[109x23].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:44:00 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/54/2007 w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami. (VII542007[109x24].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:46:53 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/55/2007 w sprawie uzgodnienia warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami. (VII552007[109x25].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:47:55 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/56/2007 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2007. (VII562007[109x26].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 13:48:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/58/2007 w sprawie zasad nabycia, zbycia i obci??ania nieruchomo?ci oraz ich wydzier?awiania na okres powy?ej 3 lat (VII582007[109x27].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:38:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/62/2007 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy S?awa. (IX622007[109x28].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:40:18 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/63/2007 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników maj?tku Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy S?awa. (IX632007[109x29].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:41:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/64/2007 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bo?ej Bolesnej z ?ysin na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w? Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:44:34 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/65/2007 w sprawie udzielenia dotacji dla Sigrun Freifrau v Schlichting na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wschowskieg Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:45:23 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/66/2007 w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/30/2002 osoby pe?ni?cej funkcje organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie. (IX662007[109 Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:46:38 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/69/2007 w sprawie przyj?cia rezygnacji radnego z cz?onkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego. (X692007[109x33].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-04 14:48:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a nrX/70/2007 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo? Katarzyna Kotlarska
2007-10-05 08:21:09 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/57/2007 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2007 (VII572007[109x35].rar) Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:22:22 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/87/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto?ówek szkolnych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski. (XIV872007[109x36].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:24:29 Dodano za??cznik: Uchwa?a nrXI/71/2007w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo? Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:26:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/73/2007 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (XI732007[109x38]. Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:27:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/74/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa przez Powiat Wschowski zadania publicznego w zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szko?y podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego w SOSW we Wschowi Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:28:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XII/76/2007w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski zadania publicznego polegaj?cego na kszta?ceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2007/2008 Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:29:23 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XII/77/2007w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wsch Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:51:47 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XII/79/2007 w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at za usuni?cie i parkowanie pojazdów (XII792007[109x42].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:57:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a nrXIII/80/2007w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i sp Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 14:59:02 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/82/2007 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2008 (XIV822007[109x44].rar) Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 15:00:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a nrXIV/84/2007w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 15:01:59 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/85/2007 w sprawie przyst?pienia Powiatu Wschowskiego do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr (XIV852007[109x46].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 15:05:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/86/2007 w sprawie ustalenia rodzajów warunków i sposobu przyznawania ?wiadcze? w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj?cych z opieki zdrowotnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych (XIV862007[109x47].do Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 15:06:29 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/87/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto?ówek szkolnych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski (XIV872007[109x48].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-02-15 15:07:31 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr XIV/87/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto?ówek szkolnych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski (XIV872007[109x48].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-03-04 12:53:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/83/2007 przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2008 (XIV832007[109x48].pdf) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]