Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2012

 


Uchwa?a nr XIV/88/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018
Rozmiar: 120.12 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:07:39
Ilość pobrań: 924
Uchwa?a nr XIV/89/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 1 056.75 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:10:53
Ilość pobrań: 930
Uchwa?a nr XIV/90/2012 w sprawie przekazania skargi z dnia 10 stycznia 2012 r.
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:14:54
Ilość pobrań: 1092
Uchwa?a nr XV/91/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018
Rozmiar: 124.21 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:20:01
Ilość pobrań: 1047
Uchwa?a nr XV/92/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 1 385.47 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:20:56
Ilość pobrań: 1165
Uchwa?a nr XV/93/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szlichtyngowa
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:31:49
Ilość pobrań: 1131
Uchwa?a nr XVI/94/2012 w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu zadania polegaj?cego na obj?ciu pomoc? psychologiczno-pedagogiczn? dzieci i m?odzie?y niewidomych i s?abowidz?cych oraz autystycznych z terenu Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:32:42
Ilość pobrań: 923
Uchwa?a nr XVI/95/2012 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2012 roku
Rozmiar: 131.54 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:33:49
Ilość pobrań: 896
Uchwa?a nr XVI/96/2012 w sprawie przyj?cia planów pracy komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 105.80 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:34:42
Ilość pobrań: 971
Uchwa?a nr XVI/97/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 1 672.47 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:35:48
Ilość pobrań: 958
Uchwa?a nr XVI/98/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie
Rozmiar: 96.98 KB
Data publikacji: 2012-09-07 10:37:44
Ilość pobrań: 914
Uchwa?a nr XVI/99/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lutego 2012 r.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:19:21
Ilość pobrań: 931
Uchwa?a nr XVII/100/2012 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. ?w. Micha?a Archanio?a w S?awie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Pow
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:25:48
Ilość pobrań: 1095
Uchwa?a nr XVII/101/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXIII/157/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 wrze?nia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zada? zwi?zanych z pobieraniem op?at za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie p?atnego par
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:27:57
Ilość pobrań: 992
Uchwa?a nr XVII/102/2012 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rzadowego programu systematycznego pog??biania koryta rzeki Odry
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:29:22
Ilość pobrań: 889
Uchwa?a nr XVII/103/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 1 505.35 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:30:12
Ilość pobrań: 1044
Uchwa?a nr XVII/104/2012 w sprawie organizacji wspólnej obs?ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek o?wiatowych podleg?ych Powiatowi Wschowskiemu
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:31:28
Ilość pobrań: 952
Uchwa?a nr XVIII/105/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego za 2011 rok
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:33:07
Ilość pobrań: 1183
Uchwa?a nr XVIII/106/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:33:55
Ilość pobrań: 883
Uchwa?a nr XVIII/107/2012 w sprawie wyra?enia zgody na zaci?gni?cie zobowi?zania w zakresie zakupu w drodze umowy leasingu operacyjnego ci?gnika rolniczego na potrzeby Wydzia?u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie
Rozmiar: 25.73 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:35:37
Ilość pobrań: 871
Uchwa?a nr XVIII/108/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018
Rozmiar: 132.87 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:36:28
Ilość pobrań: 882
Uchwa?a nr XVIII/109/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 1 615.92 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:37:37
Ilość pobrań: 1364
Uchwa?a nr XVIII/110/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lutego 2012 r.
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:38:31
Ilość pobrań: 894
Uchwa?a nr XIX/111/2012 w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/29/2002 osoby pe?ni?cej funkcj? organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 40.98 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:44:28
Ilość pobrań: 1262
Uchwa?a nr XIX/112/2012 w sprawie upowa?nienia Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego do reprezentowania Rady Powiatu w post?powaniu s?dowoadministracyjnym
Rozmiar: 34.26 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:45:37
Ilość pobrań: 926
Uchwa?a nr XIX/113/2012 w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkó? im. Stnis?awa Staszica we Wschowie
Rozmiar: 79.76 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:46:54
Ilość pobrań: 933
Uchwa?a nr XIX/114/2012 w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie
Rozmiar: 86.11 KB
Data publikacji: 2012-09-07 11:48:05
Ilość pobrań: 1009
Uchwa?a nr XX/115/2012 w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strze?onym oraz wysoko?ci kosztów powsta?ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu
Rozmiar: 397.21 KB
Data publikacji: 2012-10-17 13:56:45
Ilość pobrań: 1072
Uchwa?a nr XX/116/2012 w sprawie w sprawie zmiany uchwa?y nr IV/31/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie przekszta?cenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówk? wielof
Rozmiar: 830.16 KB
Data publikacji: 2012-10-17 13:58:24
Ilość pobrań: 1039
Uchwa?a nr XX/117/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr VII/50/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzib? przy ul. Ogrodowej 1 w S?awie
Rozmiar: 654.32 KB
Data publikacji: 2012-10-17 13:59:35
Ilość pobrań: 1040
Uchwa?a nr XX/118/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr VII/51/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opieku?czo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego z siedzib? w S?awie p
Rozmiar: 700.61 KB
Data publikacji: 2012-10-17 14:03:22
Ilość pobrań: 1133
Uchwa?a nr XX/119/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie
Rozmiar: 1 634.79 KB
Data publikacji: 2012-10-17 14:05:35
Ilość pobrań: 961
Uchwa?a nr XX/120/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we
Rozmiar: 1 768.57 KB
Data publikacji: 2012-10-17 14:07:27
Ilość pobrań: 1197
Uchwa?a nr XX/121/2012 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rozstrzygni?cie nadzorcze Wojewody Lubuskiego
Rozmiar: 213.53 KB
Data publikacji: 2012-10-17 14:08:33
Ilość pobrań: 1154
Uchwa?a nr XX/122/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 4 212.60 KB
Data publikacji: 2012-10-17 14:09:40
Ilość pobrań: 936
Uchwa?a nr XXI/123/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XVI/95/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych...
Rozmiar: 592.93 KB
Data publikacji: 2012-11-05 10:13:11
Ilość pobrań: 910
Uchwa?a nr XXI/124/2012 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2013 rok
Rozmiar: 1 702.82 KB
Data publikacji: 2012-11-05 10:14:02
Ilość pobrań: 915
Uchwa?a nr XXI/125/2012 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski zadania publicznego polegaj?cego na kszta?ceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
Rozmiar: 206.50 KB
Data publikacji: 2012-11-05 10:14:57
Ilość pobrań: 928
Uchwa?a nr XXI/126/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 3 034.41 KB
Data publikacji: 2012-11-05 10:15:44
Ilość pobrań: 880
Uchwa?a nr XXII/127/2012 w sprawie : okre?lenia szczegó?owych warunków umarzania w ca?o?ci lub w cz??ci, ??cznie z odsetkami, odraczania terminu p?atno?ci, rozk?adania na raty lub odst?powania od ustalenia op?at za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjo
Rozmiar: 1 480.33 KB
Data publikacji: 2012-12-04 08:43:52
Ilość pobrań: 1012
Uchwa?a nr XXII/128/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na 2012 rok.
Rozmiar: 3 830.52 KB
Data publikacji: 2012-12-04 08:45:01
Ilość pobrań: 918
Uchwa?a nr XXII/129/2012 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2013.
Rozmiar: 656.18 KB
Data publikacji: 2012-12-04 08:46:09
Ilość pobrań: 901
Uchwa?a nr XXIII/130/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XVI/95/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych.
Rozmiar: 546.43 KB
Data publikacji: 2013-01-14 12:25:42
Ilość pobrań: 939
Uchwa?a nr XXIII/131/2012 w sprawie przyj?cia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zast?pczej w Powiecie Wschowskim na lata 2012-2014
Rozmiar: 9 636.32 KB
Data publikacji: 2013-01-14 12:29:38
Ilość pobrań: 1035
Uchwa?a nr XXIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018
Rozmiar: 1 090.17 KB
Data publikacji: 2013-01-14 14:29:00
Ilość pobrań: 1051
Uchwa?a nr XXIII/133/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012
Rozmiar: 3 218.46 KB
Data publikacji: 2013-01-14 14:30:11
Ilość pobrań: 1047

Data publikacji: 2012-09-07 09:18:24 (2740 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Maja Wo?na
tel. 65 540 17 96    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-09-07 10:07:39 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIV/88/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018 (XIV882012[1125x1].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:10:53 Dodano za??cznik: Uchwa?a w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XIV892012[1125x2].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:14:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a w sprawie przekazania skargi z dnia 10 stycznia 2012 r. (XIV902012[1125x3].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 10:20:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XV/91/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018 (XV912012[1125x4].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:20:56 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XV/92/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XV922012[1125x5].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:31:49 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XV/93/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szlichtyngowa (XV932012[1125x6].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 10:32:42 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/94/2012 w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu zadania... (XVI942012[1125x7].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 10:33:49 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/95/2012 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON... (XVI952012[1125x8].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:34:42 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/96/2012 w sprawie przyj?cia planów pracy komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XVI962012[1125x9].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:35:48 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/97/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XVI972012[1125x10].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 10:37:44 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/98/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie (XVI982012[1125x11].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:19:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/99/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lutego 2012 r. (XVI992012[1125x12].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 11:25:48 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/100/2012 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. ?w. Micha?a Archanio?a w S?awie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie sta Maja Wo?na
2012-09-07 11:27:57 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/101/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXIII/157/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 wrze?nia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zada? zwi?zanych z pobieraniem op?at za parkowanie pojazdów samochodowych w st Maja Wo?na
2012-09-07 11:29:22 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/102/2012 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rzadowego programu systematycznego pog??biania koryta rzeki Odry (XVII1022012[1125x15].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 11:30:12 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/103/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XVII1032012[1125x16].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:31:28 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/104/2012 w sprawie organizacji wspólnej obs?ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek o?wiatowych podleg?ych Powiatowi Wschowskiemu (XVII1042012[1125x17].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 11:33:07 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/105/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego za 2011 rok (XVIII1052012[1125x18].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 11:33:55 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/106/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego (XVIII1062012[1125x19].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 11:35:37 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/107/2012 w sprawie wyra?enia zgody na zaci?gni?cie zobowi?zania w zakresie zakupu w drodze umowy leasingu operacyjnego ci?gnika rolniczego na potrzeby Wydzia?u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie (XVIII1 Maja Wo?na
2012-09-07 11:36:28 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/108/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018 (XVIII1082012[1125x21].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:37:37 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/109/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XVIII1092012[1125x22].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:38:31 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/110/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lutego 2012 r. (XVIII1102012[1125x23].doc) Maja Wo?na
2012-09-07 11:44:28 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIX/111/2012 w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/29/2002 osoby pe?ni?cej funkcj? organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego (XIX1112012[1125x24].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:45:37 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIX/112/2012 w sprawie upowa?nienia Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego do reprezentowania Rady Powiatu w post?powaniu s?dowoadministracyjnym (XIX1122012[1125x25].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:46:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIX/113/2012 w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkó? im. Stnis?awa Staszica we Wschowie (XIX1132012[1125x26].pdf) Maja Wo?na
2012-09-07 11:48:05 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIX/114/2012 w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie (XIX1142012[1125x27].pdf) Maja Wo?na
2012-10-17 13:56:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/115/2012 w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strze?onym oraz wysoko?ci kosztów powsta?ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu (XX1152012[1125x28].pdf) Maja Wo?na
2012-10-17 13:58:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/116/2012 w sprawie w sprawie zmiany uchwa?y nr IV/31/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie przekszta?cenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Maja Wo?na
2012-10-17 13:59:35 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/117/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr VII/50/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opieku?czo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzib? przy ul. Ogrodowej 1 w S?awie Maja Wo?na
2012-10-17 14:03:22 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/118/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr VII/51/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opieku?czo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego z s Maja Wo?na
2012-10-17 14:05:35 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/119/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie (XX1192012[11 Maja Wo?na
2012-10-17 14:05:38 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/119/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie (XX1192012[11 Maja Wo?na
2012-10-17 14:05:59 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr XX/119/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie (XX1192012[ Maja Wo?na
2012-10-17 14:07:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/120/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym im. Ja Maja Wo?na
2012-10-17 14:08:33 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/121/2012 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rozstrzygni?cie nadzorcze Wojewody Lubuskiego (XX1212012[1125x34].pdf) Maja Wo?na
2012-10-17 14:09:40 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/122/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XX1222012[1125x35].pdf) Maja Wo?na
2012-11-05 10:13:11 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXI/123/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XVI/95/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych... Maja Wo?na
2012-11-05 10:14:02 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXI/124/2012 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2013 rok (XXI1242012[1125x37].pdf) Maja Wo?na
2012-11-05 10:14:04 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXI/124/2012 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2013 rok (XXI1242012[1125x38].pdf) Maja Wo?na
2012-11-05 10:14:57 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXI/125/2012 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski zadania publicznego polegaj?cego na kszta?ceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (XXI1252012[1125x39].pd Maja Wo?na
2012-11-05 10:15:44 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXI/126/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XXI1262012[1125x40].pdf) Maja Wo?na
2012-11-05 10:17:22 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr XXI/124/2012 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2013 rok (XXI1242012[1125x38].pdf) Maja Wo?na
2012-12-04 08:43:52 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXII/127/2012 w sprawie : okre?lenia szczegó?owych warunków umarzania w ca?o?ci lub w cz??ci, ??cznie z odsetkami, odraczania terminu p?atno?ci, rozk?adania na raty lub odst?powania od ustalenia op?at za pobyt dziecka w rodzin Maja Wo?na
2012-12-04 08:45:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXII/128/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na 2012 rok. (XXII1282012[1125x41].pdf) Maja Wo?na
2012-12-04 08:46:09 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXII/129/2012 w spraiwie przyj?cia planu p[racy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2013. (XXII1292012[1125x42].pdf) Maja Wo?na
2013-01-14 12:25:42 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/130/2012 w sprawie zmiany uchwa?y nr XVI/95/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych. Maja Wo?na
2013-01-14 12:29:38 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/131/2012 w sprawie przyj?cia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zast?pczej w Powiecie Wschowskim na lata 2012-2014 (XXIII1312012[1125x44].pdf) Maja Wo?na
2013-01-14 14:29:00 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2012-2018 (XXIII1322012[1125x45].pdf) Maja Wo?na
2013-01-14 14:30:11 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/133/2012 w sprawie zmiany uchwa?y bud?etowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012 (XXIII1332012[1125x46].pdf) Maja Wo?na

[ Wróć ]