Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2008

 


Uchwa?a nr XV/91/2008 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2008 rok
Rozmiar: 50.00 KB
Data publikacji: 2008-02-15 15:11:18
Ilość pobrań: 1233
Uchwa?a nr XVI/93/2008 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 550 000 z?
Rozmiar: 7.85 KB
Data publikacji: 2008-03-04 13:00:27
Ilość pobrań: 1289
Uchwa?a nr XVI/94/2008 w sprawie uzgodnienia warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2008-03-04 13:01:11
Ilość pobrań: 1257
Uchwa?a nr XVI/95/2008 w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2008-03-04 13:01:53
Ilość pobrań: 1277
Uchwa?a nr XVI/96/2008 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2008 roku
Rozmiar: 8.46 KB
Data publikacji: 2008-03-04 13:03:12
Ilość pobrań: 1279
Uchwa?a nr XVI/97/2008 w sprawie przyznania Staro?cie Wschowskiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2008-03-04 13:04:21
Ilość pobrań: 1268
Uchwa?a nr XVII/99/2008 w sprawie cz??ciowego lub ca?kowitego zwalniania z odp?atno?ci rodziców, osób pe?noletnich, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dziecka oraz osób pe?noletnich przebywaj?cych w placówce opieku?czo-wychowawczej
Rozmiar: 45.50 KB
Data publikacji: 2008-05-07 10:37:24
Ilość pobrań: 1254
Uchwa?a nr XVII/100/2008 w sprawie cz??ciowego lub ca?kowitego zwalniania rodziców z op?at za pobyt dziecka oraz osoby pe?noletniej w rodzinie zast?pczej
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2008-05-07 10:38:03
Ilość pobrań: 1207
Uchwa?a nr XVIII/101/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2008-05-07 10:38:48
Ilość pobrań: 1242
Uchwa?a nr XVIII/103/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wschowa
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 2008-05-07 10:39:29
Ilość pobrań: 1231
Uchwa?a nr XVIII/104/2008 w sprawie zasad i trybu u?ywania herbu i flagi Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2008-05-07 10:40:06
Ilość pobrań: 1293
Uchwa?a nr XVIII/105/2008 w sprawie ograniczenia u?ywania jednostek p?ywaj?cych z nap?dem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 39.00 KB
Data publikacji: 2008-05-07 10:40:46
Ilość pobrań: 1718
Uchwa?a nr XIX/107/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXV/189/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? niektórych nauczycieli
Rozmiar: 39.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:38:51
Ilość pobrań: 1444
Uchwa?a nr XIX/108/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego.
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:44:39
Ilość pobrań: 1430
Uchwa?a nr XX/110/2008 w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:45:41
Ilość pobrań: 1129
Uchwa?a nr XX/111/2008 w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:46:21
Ilość pobrań: 1450
Uchwa?a nr XX/112/2008 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pa?stwa.
Rozmiar: 72.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:47:18
Ilość pobrań: 1485
Uchwa?a nr XX/113/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr II/13/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wysoko?ci diet dla radnych i rozliczania kosztów podró?y s?u?bowych radnych.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:48:28
Ilość pobrań: 1472
Uchwa?a nr XXI/114/2008 w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:49:21
Ilość pobrań: 1557
uchwa?a nr XXII/117/2008 w sprawie : procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej.
Rozmiar: 129.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:50:07
Ilość pobrań: 1641
Uchwa?a nr XXII/118/2008 w sprawie okre?lenia szczegó?owych zasad i trybu umarzania odraczania i rozk?adania na raty wierzytelno?ci jednostek organizacyjnych powiatu z tytu?u nale?no?ci pieni??nych,do których nie stosuje si? przepisów ustawy - Ordynacj...
Rozmiar: 130.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:52:54
Ilość pobrań: 1519
Uchwa?a nr XXIII/120/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy S?awa.
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:53:54
Ilość pobrań: 1454
Uchwa?a nr XXIII/121/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXII/117/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 wrze?nia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej
Rozmiar: 52.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 12:55:10
Ilość pobrań: 1442
Uchwa?a nr XXIII/122/2008w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2008r
Rozmiar: 13.93 KB
Data publikacji: 2009-05-14 14:51:46
Ilość pobrań: 1684
Uchwa?a nr XXIV/124/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXIII/120/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 pa?dziernika 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy S?awa.
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 14:52:56
Ilość pobrań: 1577
Uchwa?a nrXXIV/125/2008w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2008r
Rozmiar: 14.09 KB
Data publikacji: 2009-05-14 14:53:57
Ilość pobrań: 1478
Uchwa?a nr XXIV/126/2008 w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski.
Rozmiar: 73.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 14:54:55
Ilość pobrań: 1209
Uchwa?a nr XXIV/127/2008 w sprawie skargi z dnia 7 pa?dziernika 2008 r. na dzia?alno?? Dyrektora Powiatowego Urz?du Pracy we Wschowie.
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 14:57:54
Ilość pobrań: 1518
Uchwa?a nr XXV/129/2008w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2008r
Rozmiar: 14.10 KB
Data publikacji: 2009-05-14 15:00:05
Ilość pobrań: 1183

Data publikacji: 2008-02-15 15:10:11 (4079 odsłon)
Podinspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-02-15 15:11:18 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XV/91/2008 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2008 rok (XV912008[226x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-03-04 13:00:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/93/2008 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 550 000 z? (XVI932008[226x2].rar) Katarzyna Kotlarska
2008-03-04 13:01:11 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/94/2008 w sprawie uzgodnienia warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami (XVI942008[226x3].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-03-04 13:01:53 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/95/2008 w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami (XVI952008[226x4].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-03-04 13:03:12 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/96/2008 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2008 roku (XV Katarzyna Kotlarska
2008-03-04 13:04:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVI/97/2008 w sprawie przyznania Staro?cie Wschowskiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (XVI972008[226x6].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-05-07 10:37:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/99/2008 w sprawie cz??ciowego lub ca?kowitego zwalniania z odp?atno?ci rodziców, osób pe?noletnich, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dziecka oraz osób pe?noletnich przebywaj?cych w placówce opieku?czo-wychowawczej Katarzyna Kotlarska
2008-05-07 10:38:03 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVII/100/2008 w sprawie cz??ciowego lub ca?kowitego zwalniania rodziców z op?at za pobyt dziecka oraz osoby pe?noletniej w rodzinie zast?pczej (XVII1002008[226x8].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-05-07 10:38:48 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/101/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego (XVIII1012008[226x9].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-05-07 10:39:29 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/103/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wschowa (XVIII1032008[226x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-05-07 10:40:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/104/2008 w sprawie zasad i trybu u?ywania herbu i flagi Powiatu Wschowskiego (XVIII1042008[226x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2008-05-07 10:40:46 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XVIII/104/2008 w sprawie ograniczenia u?ywania jednostek p?ywaj?cych z nap?dem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego (XVIII1052008[226x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:38:51 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIX/107/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXV/189/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 pa?dziernika 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? niektórych nauczycieli (XIX1072008[226x13].do Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:44:39 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIX/108/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego. (XIX1082008[226x14].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:45:41 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/110/2008 w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Komisji Rewizyjnej. (XX1102008[226x15].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:46:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/111/2008 w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego. (XX1112008[226x16].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:47:18 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/112/2008 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pa?stwa. (XX1122008[226x17].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:48:28 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XX/113/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr II/13/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wysoko?ci diet dla radnych i rozliczania kosztów podró?y s?u?bowych radnych. (XX1132008[226x18].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:49:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXI/114/2008 w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego. (XXI1142008[226x19].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:50:07 Dodano za??cznik: uchwa?a nr XXII/117/2008 w sprawie : procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej. (XXII1172008[226x20].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:52:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXII/118/2008 w sprawie okre?lenia szczegó?owych zasad i trybu umarzania odraczania i rozk?adania na raty wierzytelno?ci jednostek organizacyjnych powiatu z tytu?u nale?no?ci pieni??nych,do których nie stosuje si? przepisów us Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:53:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/120/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy S?awa. (XXIII1202008[226x22].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 12:55:10 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/121/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXII/117/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 wrze?nia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud? Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 14:51:46 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIII/122/2008w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 14:52:56 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIV/124/2008 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXIII/120/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 pa?dziernika 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy S?awa. (XXIV1242008[226x25].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 14:53:57 Dodano za??cznik: Uchwa?a nrXXIV/125/2008w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i s Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 14:54:55 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIV/126/2008 w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat W Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 14:57:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIV/127/2008 w sprawie skargi z dnia 7 pa?dziernika 2008 r. na dzia?alno?? Dyrektora Powiatowego Urz?du Pracy we Wschowie. (XXIV1272008[226x28].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 15:00:05 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXV/129/2008w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i s Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]