Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2006

 


UCHWA?A NR XXXVIII/212/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2006.
Rozmiar: 8.68 KB
Data publikacji: 2006-04-18 01:35:41
Ilość pobrań: 1188
UCHWA?A NR XXXVIII/213/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2006.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2006-04-18 01:38:07
Ilość pobrań: 1189
UCHWA?A NR XXXVIII/211/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
Rozmiar: 8.36 KB
Data publikacji: 2006-04-18 01:32:48
Ilość pobrań: 1196
UCHWA?A NR XXXVIII/215/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 550 000 z?.
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2006-04-18 01:44:45
Ilość pobrań: 1230
UCHWA?A NR XXXVIII/216/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y Nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powa
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2006-04-18 01:46:24
Ilość pobrań: 1144
UCHWA?A NR XXXVIII/217/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/100/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko?ci stawek op?at za zajmowanie pasa drogowego dróg powia
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2006-04-18 01:47:36
Ilość pobrań: 1213
UCHWA?A NR XXXVIII/218/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zespo?u Szkó? Zawodowych im. Stanis?awa Staszica we Wschowie.
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2006-04-18 01:52:36
Ilość pobrań: 1237
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Rozmiar: 200.34 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:27:29
Ilość pobrań: 1153
UCHWA?A NR XL/221/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
Rozmiar: 9.07 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:28:59
Ilość pobrań: 1267
UCHWA?A NR XL/228/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego.
Rozmiar: 4.24 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:32:39
Ilość pobrań: 1081
UCHWA?A NR XLII/238/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wschowa.
Rozmiar: 4.34 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:34:04
Ilość pobrań: 1069
UCHWA?A NR XLII/240/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXIX/220/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehab
Rozmiar: 3.89 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:35:43
Ilość pobrań: 1183
UCHWA?A NR XLII/239/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wschowa.
Rozmiar: 4.52 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:42:59
Ilość pobrań: 1196
UCHWA?A NR XLIV/250/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 wrze?nia 2006 r. w sprawie wyra?enia zgody na nabycie nieruchomo?ci.
Rozmiar: 4.62 KB
Data publikacji: 2007-01-19 06:55:45
Ilość pobrań: 1137
UZASADNIENIE DO UCHWA?Y NR XLIV/251/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 wrze?nia 2006 r.
Rozmiar: 4.29 KB
Data publikacji: 2007-01-19 07:00:16
Ilość pobrań: 1366
UZASADNIENIE DO UCHWA?Y NR XLIV/254/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 wrze?nia 2006 r.
Rozmiar: 3.45 KB
Data publikacji: 2007-01-19 07:05:15
Ilość pobrań: 1446
UCHWA?A NR XLV/257/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 10 pa?dziernika 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXIX/220/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu R
Rozmiar: 3.97 KB
Data publikacji: 2007-01-19 07:10:14
Ilość pobrań: 1193
UCHWA?A NR XLVI/259/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 26 pa?dziernika 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XXXIX/220/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu
Rozmiar: 4.05 KB
Data publikacji: 2007-01-19 07:12:08
Ilość pobrań: 1385
UCHWA?A NR XL/222/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud?etu Powiatu za 2005 rok.
Rozmiar: 2.91 KB
Data publikacji: 2007-01-26 07:06:58
Ilość pobrań: 1088
UCHWA?A NR XL/223/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 2.94 KB
Data publikacji: 2007-01-26 07:10:08
Ilość pobrań: 1116
UCHWA?A NR XL/226/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 550 000 z?.
Rozmiar: 4.64 KB
Data publikacji: 2007-01-26 07:13:55
Ilość pobrań: 1122
UCHWA?A NR XL/227/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/100/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko?ci stawek op?at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatow
Rozmiar: 4.32 KB
Data publikacji: 2007-01-26 07:16:17
Ilość pobrań: 1105
UCHWA?A NR XLI/230/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników nieb?d?cych nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organiz
Rozmiar: 2.48 KB
Data publikacji: 2007-01-26 07:17:41
Ilość pobrań: 1152
UCHWA?A NR XLI/231/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego oraz zmiany uchwa?y nr XXXI/170/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wyra?enia zgo
Rozmiar: 5.36 KB
Data publikacji: 2007-01-26 08:20:20
Ilość pobrań: 1128
UCHWA?A NR XLII/235/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/100/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko?ci stawek op?at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiato
Rozmiar: 4.35 KB
Data publikacji: 2007-01-26 08:54:12
Ilość pobrań: 1188
UCHWA?A NR XLII/236/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2007-01-26 09:00:32
Ilość pobrań: 1129
UCHWA?A NR XLII/236/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 4.04 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:00:50
Ilość pobrań: 1350
UCHWA?A NR XLII/237/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wschowa.
Rozmiar: 4.78 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:03:06
Ilość pobrań: 1147
UCHWA?A NR XLII/241/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokszta?c?cym we Wschowie”.
Rozmiar: 4.10 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:04:38
Ilość pobrań: 1066
UCHWA?A NR XLII/242/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uzgodnienia warto?ci jednego punktu w z?otych w tabeli wynagrodze? pracowników nie b?d?cych nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskie
Rozmiar: 3.75 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:06:08
Ilość pobrań: 1122
UCHWA?A NR XLIII / 244/ 2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 12 lipca 2006 roku. w sprawie bud?etu Powiatu Wschowskiego na 2006 rok.
Rozmiar: 3.69 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:10:07
Ilość pobrań: 1306
UCHWA?A NR XLIII/246/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006 / 2007
Rozmiar: 245.13 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:13:10
Ilość pobrań: 1148
UCHWA?A NR XLIII/247/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó? ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006 / 2007
Rozmiar: 312.37 KB
Data publikacji: 2007-01-26 09:21:24
Ilość pobrań: 1304
UCHWA?A NR XLIV/252/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 wrze?nia 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia po?yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysoko?ci 180 000,00 z? na okres 3 lat.
Rozmiar: 4.04 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:05:53
Ilość pobrań: 1137
UCHWA?A NR XLIV/253/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 6 wrze?nia 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 900 000 z?.
Rozmiar: 4.53 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:10:00
Ilość pobrań: 1188
UCHWA?A NR XLV/256/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 10 pa?dziernika 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XLIV/252/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 6 wrze?nia 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia po?yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gosp
Rozmiar: 3.91 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:13:02
Ilość pobrań: 1161
Uchwa?a nr XXXIX/219/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: zmiany bud?etu Powiatu Wschowskiego na 2006 rok
Rozmiar: 13.54 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:17:13
Ilość pobrań: 1179
UCHWA?A NR XXXIX/220/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zaw
Rozmiar: 9.08 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:20:51
Ilość pobrań: 1139
UCHWA?A NR XXXVIII/211/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
Rozmiar: 8.95 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:23:12
Ilość pobrań: 1159
UCHWA?A NR XXXVIII/212/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2006.
Rozmiar: 9.55 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:30:54
Ilość pobrań: 1110
UCHWA?A NR XXXVIII/213/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2006.
Rozmiar: 3.84 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:34:05
Ilość pobrań: 1164
UCHWA?A NR XXXVIII/215/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 550 000 z?.
Rozmiar: 4.48 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:35:43
Ilość pobrań: 1180
UCHWA?A NR XXXVIII/216/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y Nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powa
Rozmiar: 3.99 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:42:49
Ilość pobrań: 1129
UCHWA?A NR XXXVIII/217/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwa?y nr XIX/100/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko?ci stawek op?at za zajmowanie pasa drogowego dróg powia
Rozmiar: 3.70 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:44:32
Ilość pobrań: 1110
UCHWA?A NR XXXVIII/218/2006 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zespo?u Szkó? Zawodowych im. Stanis?awa Staszica we Wschowie.
Rozmiar: 4.13 KB
Data publikacji: 2007-01-26 10:49:04
Ilość pobrań: 1151

Data publikacji: 2007-02-16 18:45:45 (3647 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]