Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2010

 


Uchwa?a nr XXXVII/175/2010 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2010.
Rozmiar: 76.80 KB
Data publikacji: 2010-03-18 13:04:21
Ilość pobrań: 1050
Uchwa?a nr XXXVII/176/2010 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2010.
Rozmiar: 140.27 KB
Data publikacji: 2010-03-18 13:05:43
Ilość pobrań: 1075
Uchwa?a nr XXXVII/177/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom ...
Rozmiar: 115.84 KB
Data publikacji: 2010-03-18 13:09:16
Ilość pobrań: 1077
Uchwa?a nr XXXVII/178/2010 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2010-03-18 13:15:11
Ilość pobrań: 975
Uchwa?a nr XXXVIII/180/2010 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 2 500 000 z?.
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2010-03-18 13:16:26
Ilość pobrań: 978
Uchwa?a nr XXXVIII/181/2010 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2010 roku.
Rozmiar: 14.73 KB
Data publikacji: 2010-03-18 13:17:13
Ilość pobrań: 1055
Uchwa?a nr XXXIX/183/2010 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie.
Rozmiar: 116.00 KB
Data publikacji: 2010-03-26 13:06:05
Ilość pobrań: 979
Uchwa?a nr XXXIX/184/2010 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w I Zespole Szkó? we Wschowie.
Rozmiar: 112.29 KB
Data publikacji: 2010-03-26 13:07:02
Ilość pobrań: 955
Uchwa?a nr XXXIX/185/2010 w sprawie likwidacji Szko?y Policealnej w I Zespole Szkó? we Wschowie.
Rozmiar: 109.47 KB
Data publikacji: 2010-03-26 13:07:41
Ilość pobrań: 959
Uchwa?a nr XXXIX/186/2010 w sprawie likwidacji Szko?y Filialnej we Wschowie.
Rozmiar: 100.15 KB
Data publikacji: 2010-03-26 13:08:41
Ilość pobrań: 961
Uchwa?a nr XL/187/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2010-05-24 14:59:28
Ilość pobrań: 993
Uchwa?a nr XL/189/2010 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi?dzyrzeczu.
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2010-05-24 15:00:22
Ilość pobrań: 1035
Uchwa?a nr XL/190/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2010-05-24 15:01:13
Ilość pobrań: 981
Uchwa?a nr XLI/192/2010 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przyj?cie od Skarbu Pa?stwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomo?ci na w?asno?? Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 96.00 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:43:01
Ilość pobrań: 934
Uchwa?a nr XLI/193/2010 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przyj?cie od Skarbu Pa?stwa – Agencji Nieruchomo?ci Rolnych nieruchomo?ci na w?asno?? Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 73.00 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:43:58
Ilość pobrań: 973
Uchwa?a nr XLI/194/2010 w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie.
Rozmiar: 13.87 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:45:01
Ilość pobrań: 1064
Uchwa?a nr XLII/196/2010 w sprawie okre?lenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:46:09
Ilość pobrań: 967
Uchwa?a nr XLII/197/2010 w sprawie za?o?enia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
Rozmiar: 70.54 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:50:07
Ilość pobrań: 1023
Uchwa?a nr XLII/198/2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó? ponadgimnazjalnych oraz szkó? specjalnych w Powiecie Wschowskim.
Rozmiar: 69.70 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:51:26
Ilość pobrań: 948
Uchwa?a nr XLII/199/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2010-08-23 12:52:06
Ilość pobrań: 991
Uchwa?a nr XLII/200/2010 w sprawie przyj?cia zadania z zakresu administracji rz?dowej.
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2010-08-23 13:07:52
Ilość pobrań: 945
Uchwa?a nr XLII/201/2010 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Rozmiar: 73.82 KB
Data publikacji: 2010-08-23 13:10:13
Ilość pobrań: 988
Uchwa?a nr XLIII/202/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, ...
Rozmiar: 65.30 KB
Data publikacji: 2010-08-23 13:16:17
Ilość pobrań: 973
Uchwa?a nr XLIII/204/2010 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 2 500 000 z?.
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2010-08-23 13:17:18
Ilość pobrań: 956
Uchwa?a nr XLIV/205/2010 w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wschowskiego na lata 2009-2012 z perspektyw? do roku 2020.
Rozmiar: 2 483.88 KB
Data publikacji: 2010-09-24 09:34:26
Ilość pobrań: 962
Uchwa?a nr XLIV/207/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2010r
Rozmiar: 15.60 KB
Data publikacji: 2010-09-24 09:36:54
Ilość pobrań: 982
Uchwa?a nr XLV/208/2010 w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego,oceny wniosków o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powo?ywania cz?onków, organizacji i trybu dzia?ania Powiatowej Rady ...
Rozmiar: 78.22 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:12:51
Ilość pobrań: 1202
Uchwa?a nr XLV/209/2010 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2011 rok.
Rozmiar: 63.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:13:53
Ilość pobrań: 931
Uchwa?a nr XLVI/212/2010 w sprawie przyst?pienia do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkó? podstawowych w województwie lubuskim”.
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:15:30
Ilość pobrań: 1030
Uchwa?a nr XLVI/213/2010 w sprawie przyj?cia Strategii Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2010-2017.
Rozmiar: 56.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:16:16
Ilość pobrań: 961
Uchwa?a nr XLVI/214/2010 w sprawie przyj?cia Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodzin? w Powiecie Wschowskim na lata 2010-2017.
Rozmiar: 19.55 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:17:53
Ilość pobrań: 970
Uchwa?a nr XLVI/215/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadania pn. Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacj? chodników w obr?bie Starego Miasta w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ...
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:22:45
Ilość pobrań: 946

Data publikacji: 2010-03-18 12:58:03 (3973 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-03-18 13:04:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVII/175/2010 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2010. (XXXVII1752010[534x1].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 13:05:43 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVII/176/2010 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2010. (XXXVII1762010[534x2].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 13:09:16 Dodano za??cznik: Uxhwa?a nr XXXVII/177/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom ... (XXXVII1772010[534x3].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 13:15:11 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVII/178/2010 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu. (XXXVII1782010[ Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 13:16:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVIII/180/2010 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 2 500 000 z?. (XXXVIII1802010[534x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 13:17:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVIII/181/2010 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2010 rok Katarzyna Kotlarska
2010-03-26 13:06:05 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIX/183/2010 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie. (XXXIX1832010[534x7].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-03-26 13:07:02 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIX/184/2010 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w I Zespole Szkó? we Wschowie (XXXIX1842010[534x8].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-03-26 13:07:41 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIX/185/2010 w sprawie likwidacji Szko?y Policealnej w I Zespole Szkó? we Wschowie. (XXXIX1852010[534x9].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-03-26 13:08:41 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIX/186/2010 w sprawie likwidacji Szko?y Filialnej we Wschowie. (XXXIX1862010[534x10].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-05-24 14:59:28 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XL/187/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (XL1872010[534x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-05-24 15:00:22 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XL/189/2010 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwa?y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi?dzyrzeczu. (XL1892010[534x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-05-24 15:01:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XL/190/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. (XL1902010[534x13].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:43:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLI/192/2010 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przyj?cie od Skarbu Pa?stwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomo?ci na w?asno?? Powiatu Wschowskiego. (XLI1922010[534x14].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:43:58 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLI/193/2010 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przyj?cie od Skarbu Pa?stwa – Agencji Nieruchomo?ci Rolnych nieruchomo?ci na w?asno?? Powiatu Wschowskiego. (XLI1932010[534x15].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:45:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLI/194/2010 w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie. (XLI1942010[534x16].zip) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:46:09 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLII/196/2010 w sprawie okre?lenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego. (XLII1962010[534x17].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:50:07 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLII/197/2010 w sprawie za?o?enia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie. (XLII1972010[534x18].pdf) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:51:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLII/198/2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó? ponadgimnazjalnych oraz szkó? specjalnych w Powiecie Wschowskim. (XLII1982010[534x19].zip) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 12:52:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLII/199/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego. (XLII1992010[534x20].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 13:07:52 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLII/200/2010 w sprawie przyj?cia zadania z zakresu administracji rz?dowej. (XLII2002010[534x21].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 13:10:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLII/201/2010 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie. (XLII2012010[534x22].zip) Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 13:16:17 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLIII/202/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, ... (XLIII2022010[5 Katarzyna Kotlarska
2010-08-23 13:17:18 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLIII/204/2010 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 2 500 000 z?. (XLIII2042010[534x24].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-09-24 09:34:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLIV/205/2010 w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wschowskiego na lata 2009-2012 z perspektyw? do roku 2020. (XLIV2052010[534x25].zip) Katarzyna Kotlarska
2010-09-24 09:36:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLIV/207/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:12:51 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLV/208/2010 w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego,oceny wniosków o realizacj? zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powo?ywania cz?onków, organizacji i trybu dzia?ania Powiato Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:13:53 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLV/209/2010 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2011 rok (XLV2092010[534x28].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:15:30 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLVI/212/2010 w sprawie przyst?pienia do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkó? podstawowych w województwie lubuskim”. (XLVI2122010[534x29].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:16:16 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLVI/212/2010 w sprawie przyj?cia Strategii Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2010-2017. (XLVI2132010[534x30].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:17:53 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLVI/214/2010 w sprawie przyj?cia Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodzin? w Powiecie Wschowskim na lata 2010-2017. (XLVI2142010[534x31].rar) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:22:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XLVI/215/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadania pn. Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacj? chodników w obr?bie Starego Miasta w zakresie przebudowy dróg powiat Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]