Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2010-III kadencja

 


Uchwa?a nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:24:18
Ilość pobrań: 1209
Uchwa?a nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:24:48
Ilość pobrań: 977
Uchwa?a nr I/3/2010 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:25:19
Ilość pobrań: 1180
Uchwa?a nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:25:57
Ilość pobrań: 953
Uchwa?a nr I/5/2010 w sprawie wyboru Cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:26:38
Ilość pobrań: 1297
Uchwa?a nr II/6/2010 w sprawie odwo?ania Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:27:11
Ilość pobrań: 958
Uchwa?a nr II/7/2010 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:28:32
Ilość pobrań: 1196
Uchwa?a nr III/9/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2010r
Rozmiar: 14.74 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:30:14
Ilość pobrań: 939
Uchwa?a nr III/12/2010 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2011.
Rozmiar: 15.69 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:31:12
Ilość pobrań: 1218
Uchwa?a nr III/13/2010 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie na rzecz Skarbu Pa?stwa – Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I st. we Wschowie nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno?? Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 65.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:32:07
Ilość pobrań: 1012

Data publikacji: 2011-05-20 12:23:21 (2407 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-05-20 12:24:18 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (I12010[751x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:24:48 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego. (I22010[751x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:25:19 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr I/3/2010 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego. (I32010[751x3].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:25:57 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego. (I42010[751x4].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:26:38 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr I/5/2010 w sprawie wyboru Cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (I52010[751x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:27:11 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr II/6/2010 w sprawie odwo?ania Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (II62010[751x6].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:28:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr II/7/2010 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (II72010[751x7].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:30:14 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr III/9/2010 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i sp Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:31:12 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr III/12/2010 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2011. (III122010[751x9].rar) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:32:07 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr III/13/2010 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie na rzecz Skarbu Pa?stwa – Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I st. we Wschowie nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno?? Powiatu Wschowskiego. (III132010[751x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:35:43 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/14/2011 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (IV142011[751x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:36:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/15/2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego. (IV152011[751x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:37:00 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/16/2011 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego. (IV162011[751x13].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:39:43 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr IV/14/2011 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (IV142011[751x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:39:43 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr IV/15/2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego. (IV152011[751x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:39:43 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a nr IV/16/2011 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego. (IV162011[751x13].doc) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]