Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2011

 


Uchwa?a nr IV/14/2011 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:42:25
Ilość pobrań: 985
Uchwa?a nr IV/15/2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:43:02
Ilość pobrań: 916
Uchwa?a nr IV/16/2011 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:43:34
Ilość pobrań: 980
Uchwa?a nr IV/17/2011 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:44:05
Ilość pobrań: 1019
Uchwa?a nr IV/18/2011 w sprawie wyboru Cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:44:37
Ilość pobrań: 933
Uchwa?a nr IV/19/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:45:08
Ilość pobrań: 1224
Uchwa?a nr V/20/2011 w sprawie przyj?cia Programu Aktywno?ci Lokalnej w Powiecie Wschowskim na lata 2011-2013.
Rozmiar: 17.28 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:47:06
Ilość pobrań: 1006
Uchwa?a nr V/21/2011 w sprawie wyboru Delegatów do Komisji Bezpiecze?stwa i Porz?dku.
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:47:36
Ilość pobrań: 924
Uchwa?a nr V/22/2011 w sprawie powo?ania sta?ych Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz okre?lenia zakresu ich dzia?ania.
Rozmiar: 41.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:49:14
Ilość pobrań: 959
Uchwa?a nr V/23/2011 w sprawie wyboru cz?onków komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 36.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:49:53
Ilość pobrań: 956
Uchwa?a nr V/24/2011 w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:50:44
Ilość pobrań: 1157
Uchwa?a nr VI/27/2011 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 6 200 000 z?.
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:51:45
Ilość pobrań: 954
Uchwa?a nr VI/28/2011 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2011 roku.
Rozmiar: 14.73 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:52:37
Ilość pobrań: 958
Uchwa?a nr VI/29/2011 w sprawie ustalenia trybu post?powania o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne ni? okre?lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, ...
Rozmiar: 94.83 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:54:36
Ilość pobrań: 1284
Uchwa?a nr VI/30/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Mieczys?awa Tycnera zam. we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:55:27
Ilość pobrań: 979
Uchwa?a nr VI/31/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Mieczys?awa Tycnera zam. we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:56:06
Ilość pobrań: 948
Uchwa?a nr VI/32/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr XLII/200/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyj?cia zadania z zakresu administracji rz?dowej.
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:56:46
Ilość pobrań: 1015
Uchwa?a nr VI/33/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr III/12/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2011.
Rozmiar: 16.12 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:57:33
Ilość pobrań: 951
Uchwa?a nr VI/34/2011 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2011.
Rozmiar: 24.46 KB
Data publikacji: 2011-05-20 12:58:38
Ilość pobrań: 1016
Uchwa?a nr VII/37/2011 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest ...
Rozmiar: 64.69 KB
Data publikacji: 2011-05-20 13:00:27
Ilość pobrań: 985
Uchwa?a nr VIII/38/2011 w sprawie za?o?enia Szkolnego Schroniska M?odzie?owego w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie.
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:21:17
Ilość pobrań: 1240
Uchwa?a nr VIII/39/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr XL/190/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:22:05
Ilość pobrań: 1054
Uchwa?a nr VIII/40/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:23:10
Ilość pobrań: 946
Uchwa?a nr VIII/41/2011 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadania pn. Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacj? chodników w obr?bie Starego Miasta w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul. Ratuszowa, ...
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:24:06
Ilość pobrań: 1108
Uchwa?a nr VIII/44/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Rozmiar: 79.54 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:20:12
Ilość pobrań: 1018
Uchwa?a nr IX/45/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego za 2010 rok.
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:26:01
Ilość pobrań: 941
Uchwa?a nr IX/46/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:30:59
Ilość pobrań: 1216
Uchwa?a nr IX/47/2011 w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at oraz wysoko?ci kosztów za usuni?cie i parkowanie pojazdów.
Rozmiar: 65.23 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:32:12
Ilość pobrań: 1032
Uchwa?a nr IX/48/2011 w sprawie pozbawienia ulic miasta Wschowy kategorii dróg powiatowych.
Rozmiar: 64.27 KB
Data publikacji: 2011-07-13 14:36:55
Ilość pobrań: 1124
Uchwa?a nr X/51/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr VI/28/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu reha
Rozmiar: 14.95 KB
Data publikacji: 2012-01-31 10:38:00
Ilość pobrań: 928
Uchwa?a nr X/52/2011 w sprawie za?o?enia O?rodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Specjalnym O?rodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:11:54
Ilość pobrań: 1128
Uchwa?a nr X/53/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó? ponadgimnazjalnych oraz szkó? specjalnych w Powiecie Wschowskim
Rozmiar: 649.07 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:14:26
Ilość pobrań: 1028
Uchwa?a nr X/54/2011 w spr. zasad i trybu post?pow. o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowl. przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowi?cych w?asno?ci Pow.Wsch.
Rozmiar: 501.74 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:19:08
Ilość pobrań: 947
Uchwa?a nr X/55/2011 w sprawie okre?lenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego i kszta?towania si? Wieloletniej Prognozy Finansowej
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:22:13
Ilość pobrań: 897
Uchwa?a nr X/56/2011 w sprawie procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej
Rozmiar: 105.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:23:21
Ilość pobrań: 943
Uchwa?a nr X/58/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:28:01
Ilość pobrań: 1033
Uchwa?a nr X/57/2011 w sprawie okre?lenia szczegó?owych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczaniai rozk?adania na raty nale?no?ci pieni??nych Powiatu Wschowskiego maj?cych charakter cywilnoprawny
Rozmiar: 505.59 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:26:56
Ilość pobrań: 1082
Uchwa?a nr X/61/2011 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek ?mierci
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:29:42
Ilość pobrań: 863
Uchwa?a nr XI/62/2011 w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:30:40
Ilość pobrań: 870
Uchwa?a nr XI/63/2011 w sprawie przyj?cia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj?cych azbest na terenie Powiatu Wschowskiego na lata 2011 - 2032
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:31:56
Ilość pobrań: 903
Uchwa?a nr XI/64/2011 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:32:46
Ilość pobrań: 1102
Uchwa?a nr XI/65/2011 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:33:32
Ilość pobrań: 868
Uchwa?a nr XI/66/2011 w sprawie wyboru Cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:34:17
Ilość pobrań: 921
Uchwa?a nr XI/67/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:35:29
Ilość pobrań: 965
Uchwa?a nr XI/68/2011 w sprawie zmiany uchwa?y Nr X/55/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie okre?lenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego i kszta?towania si? WPF
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:38:04
Ilość pobrań: 920
Uchwa?a nr XI/69/2011 w sprawie zmiany uchwa?y Nr X/56/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:39:21
Ilość pobrań: 897
Uchwa?a nr XI/70/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:40:32
Ilość pobrań: 852
Uchwa?a nr XI/71/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:41:31
Ilość pobrań: 866
Uchwa?a nr XI/74/2011 w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr R/29/2002 osoby pe?ni?cej funkcj? organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 491.22 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:42:55
Ilość pobrań: 1198
Uchwa?a nr XII/76/2011 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski zadania publicznego polegaj?cego na kszta?ceniu uczniów klas wielozawodowych w zakr. teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szk. 2011/2012
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:45:13
Ilość pobrań: 910
Uchwa?a nr XII/75/2011 w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Ogólnego Zwi?zku Powiatów Polskich
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:44:00
Ilość pobrań: 910
Uchwa?a nr XIII/80/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr VI/28/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w spr. okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakr. rehab. zawod. i spo?.w 2011 r.
Rozmiar: 15.04 KB
Data publikacji: 2012-01-31 09:50:34
Ilość pobrań: 1158
Uchwa?a nr XIII/81/2011 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2012 rok
Rozmiar: 505.97 KB
Data publikacji: 2012-01-31 10:33:20
Ilość pobrań: 876
Uchwa?a nr XIII/86/2011 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 450 000 z?
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 2012-01-31 10:58:13
Ilość pobrań: 989

Data publikacji: 2011-05-20 12:41:18 (3630 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-05-20 12:42:25 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/14/2011 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (IV142011[752x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:43:02 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/15/2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego. (IV152011[752x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:43:34 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/16/2011 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego. (IV162011[752x3].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:44:05 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/17/2011 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego. (IV172011[752x4].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:44:37 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/18/2011 w sprawie wyboru Cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (IV182011[752x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:45:08 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/19/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 listopada 2010 r. (IV192011[752x6].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:47:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IV/20/2011 w sprawie przyj?cia Programu Aktywno?ci Lokalnej w Powiecie Wschowskim na lata 2011-2013. (V202011[752x7].rar) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:47:36 Dodano za??cznik: (V212011[752x8].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:49:14 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/22/2011 w sprawie powo?ania sta?ych Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz okre?lenia zakresu ich dzia?ania. (V222011[752x9].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:49:53 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/23/2011 w sprawie wyboru cz?onków komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego. (V232011[752x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:50:44 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr V/24/2011 w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego. (V242011[752x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:51:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/27/2011 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 6 200 000 z?. (VI272011[752x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:52:37 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/28/2011 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2011 roku. (VI Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:54:36 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/29/2011 w sprawie ustalenia trybu post?powania o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne ni? okre?lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontar Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:55:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/30/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Mieczys?awa Tycnera zam. we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wsch Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:56:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/31/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Mieczys?awa Tycnera zam. we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi w?asno?ci Powiatu Wsch Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:56:46 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/32/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr XLII/200/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyj?cia zadania z zakresu administracji rz?dowej. (VI322011[752x17].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:57:33 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/33/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr III/12/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2011. (VI332011[752x18].rar) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 12:58:38 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VI/34/2011 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2011. (VI342011[752x19].rar) Katarzyna Kotlarska
2011-05-20 13:00:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VII/37/2011 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem pr Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:20:12 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VIII/44/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie. (VIII442011[752x21].rar) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:21:17 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VIII/38/2011 w sprawie za?o?enia Szkolnego Schroniska M?odzie?owego w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie. (VIII382011[752x22].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:22:05 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VIII/39/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr XL/190/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. (VIII392011[752x23].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:23:10 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VIII/40/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. (VIII402011[752x24].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:24:06 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr VIII/41/2011 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadania pn. Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacj? chodników w obr?bie Starego Miasta w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul. Ratuszowa, . Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:26:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/45/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego za 2010 rok. (IX452011[752x26].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:30:59 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/46/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (IX462011[752x27].doc) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:32:12 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/47/2011 w sprawie ustalenia wysoko?ci op?at oraz wysoko?ci kosztów za usuni?cie i parkowanie pojazdów. (IX472011[752x28].pdf) Katarzyna Kotlarska
2011-07-13 14:36:55 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr IX/48/2011 w sprawie pozbawienia ulic miasta Wschowy kategorii dróg powiatowych. (IX482011[752x29].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:11:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/52/2011 w sprawie za?o?enia O?rodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Specjalnym O?rodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie (X522011[752x30].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:14:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/53/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó? ponadgimnazjalnych oraz szkó? specjalnych w Powiecie Wschowskim (X532011[752x31].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:19:08 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/54/2011 w spr. zasad i trybu post?pow. o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowl. przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowi?cych w Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:22:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/55/2011 w sprawie okre?lenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego i kszta?towania si? Wieloletniej Prognozy Finansowej (X552011[752x33].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:23:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/56/2011 w sprawie procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej (X562011[752x34].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:26:56 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/57/2011 w sprawie okre?lenia szczegó?owych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczaniai rozk?adania na raty nale?no?ci pieni??nych Powiatu Wschowskiego maj?cych charakter cywilnoprawny (X572011[752x35].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:28:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/58/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. (X582011[752x36].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:29:42 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/61/2011 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek ?mierci (X612011[752x37].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:30:40 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/62/2011 w sprawie obsadzenia mandatu radnego (XI622011[752x38].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:31:56 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/63/2011 w sprawie przyj?cia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj?cych azbest na terenie Powiatu Wschowskiego na lata 2011 - 2032 (XI632011[752x39].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:32:46 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/64/2011 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego (XI642011[752x40].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:33:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/65/2011 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego (XI652011[752x41].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:34:17 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/66/2011 w sprawie wyboru Cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego (XI662011[752x42].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:35:29 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/67/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego (XI672011[752x43].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:38:04 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/68/2011 w sprawie zmiany uchwa?y Nr X/55/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie okre?lenia zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud?etu Powiatu Wschowskiego i kszta?t Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:39:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/69/2011 w sprawie zmiany uchwa?y Nr X/56/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie procedury uchwalania bud?etu oraz rodzaju materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi uchwa?y bud?etowej Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:40:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/70/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (XI702011[752x46].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:41:31 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/71/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (XI712011[752x47].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:42:55 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XI/74/2011 w sprawie zmiany zarz?dzenia Nr R/29/2002 osoby pe?ni?cej funkcj? organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego (XI742011[752x48].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:44:00 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XII/75/2011 w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Ogólnego Zwi?zku Powiatów Polskich (XII752011[752x49].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:45:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XII/76/2011 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra przez Powiat Wschowski zadania publicznego polegaj?cego na kszta?ceniu uczniów klas wielozawodowych w zakr. teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szk. 2011/2012 (XII7 Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 09:50:34 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIII/80/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr VI/28/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu re (XIII8020 Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 10:33:20 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIII/81/2011 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2012 rok (XIII812011[752x52].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 10:38:00 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr X/51/2011 w sprawie zmiany uchwa?y nr VI/28/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu reha (X512011[752 Katarzyna Kotlarska
2012-01-31 10:58:13 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XIII/86/2011 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 450 000 z? (XIII862011[752x54].doc) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]