Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Strategia rozwoju

 


Uchwa?a nr XII/78/2007 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 833.05 KB
Data publikacji: 2008-04-25 12:15:21
Ilość pobrań: 2222
Uchwa?a w w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 4.47 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:45:58
Ilość pobrań: 2669
Strategia powiatu. Strona tytu?owa. Deklaracja
Rozmiar: 2.09 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:31:03
Ilość pobrań: 2885
Opracowanie strategii Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 3 459.12 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:32:00
Ilość pobrań: 2781
Diagnoza spo?eczno - gospodarcza
Rozmiar: 1 795.57 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:33:28
Ilość pobrań: 3362
Errata do opracowania strategii Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 3.80 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:34:32
Ilość pobrań: 2632

Data publikacji: 2007-02-16 18:48:11 (7438 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-25 12:15:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XII/78/2007 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wschowskiego. (aktualizacja_STRATEGII[51x6].rar) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]