Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Og?oszenie o przetargu na "Utrzymanie czysto?ci pomieszcze? budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie w roku 2013"
· Og?oszenie o przetargu na „Modernizacj? osnowy poziomej szczegó?owej oraz osnowy pomiarowej dla obszaru gminy Wschowa"
· Wyja?nienia do SIWZ na „Dostaw? fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego na podstawie umowy leasingu operacyjnego”.
· Og?oszenie o przetargu na „Dostaw? fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego na podstawie umowy leasingu operacyjnego”
· Og?oszenie o przetargu na „Budow? chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1001 F w m. Siedlnica, gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+505”
· Og?oszenie o przetargu na „Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90”
· Og?oszenie o przetargu na „Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego”
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Obs?ug? rachunków bankowych bud?etu Powiatu Wschowskiego”
· Og?oszenie o przetargu na "Obs?ug? rachunków bankowych bud?etu Powiatu Wschowskiego”
· Wyja?nienia do SIWZ na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 3 450 000,00 z? na okres 6 lat.”
· n
· Wyja?nienia do SIWZ oraz modyfikacja tre?ci SIWZ na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”
· Og?oszenie o przetargu na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego"
· Og?oszenie o ponownym przetargu na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 3 450 000,00 z? na okres 6 lat”
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w 2012 – pakiet nr…”
· Og?oszenie o przetargu na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012 - pakiet nr..."
· Og?oszenie o przetargu na „Dostaw? masy asfaltowej na zimno wraz z transportem dla Starostwa Powiatowego we Wschowie o szacunkowej ilo?ci 110 ton”
· Og?oszenie o przetargu na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 3 450 000,00 z? na okres 6 lat”
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Przebudow? chodnika z odwodnieniem w m. Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+355”
· Og?oszenie o przetargu na „Przebudow? chodnika z odwodnieniem w m. Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+355”
· Wyja?nienia do SIWZ na „Budow? placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szko?a”
· Og?oszenie o przetargu na „Budow? placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szko?a”
· Og?oszenie o przetargu na "Przebudow? ul. Ogrodowej w m. S?awa na odcinku 250 m"
· Og?oszenie o ponownym przetargu na "Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".
· Og?oszenie o przetargu na "Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym"
· Og?oszenie o przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014"
· Og?oszenie o przetargu na "Remont chodnika z odwodnieniem w m. Stare Str?cze od km 0+680 do km 0+935"
· Og?oszenie o przetargu na "Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2011 r."
· Wyja?nienia do SIWZ na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 6 200 000,00 z? na okres 5 lat.”
· Og?oszenie o przetargu na "Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enie ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa- Etap III"
· Og?oszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 6 200 000,00 z? na okres 5 lat."
· Modyfikacja tre?ci SIWZ oraz wyja?nienia do SIWZ na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”
· Og?oszenie o przetargu na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy u?yciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu Patcher
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”.
· Zmiana tresci odpowiedzi na zapytanie dotycz?ce przetargu na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”.
· Wyja?nienia do SIWZ na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”
· Wyja?nienia do SIWZ na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”
· Og?oszenie o przetargu na "Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52."
· Og?oszenie o przetargu na "Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy u?yciu mieszanki mineralno - bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu "Patcher"
· Og?oszenie o przetargu na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obr?bie miasta Wschowy w 2011 r.”
[ Wróć ]