Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wykluczeniu wykonawców w przetargu na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”

Wschowa, dnia 30.03.2012

Or-ZP.272.4.2012

POWIADOMIENIE


       Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wykluczone zostały następujące firmy:

1) PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp.J., ul. M. Konopnickiej 11b, 05-230 Kobyłka
2) PHP „LIBRA” Zygmunt Dąbrowski, ul. Kopernika 3, 63-300 Pleszew

Wykonawcy zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.z późn. zm), ponieważ nie zostały dopełnione wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”. Zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 3 SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Do wyznaczonego terminu na koncie Zamawiającego nie zaksięgowano wymaganego wadium od ww. Oferentów. Do ofert złożonych przez ww. firmy nie został również dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zamawiający informuje również, że w przedmiotowym postępowaniu wykluczona została firma:

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KAMA” Sp.zo.o., ul. Malczewskiego 2a, 65-140 Zielona Góra

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.z późn. zm), ponieważ wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z rozdziałem 12 SIWZ w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należało:
1) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie dołączył odpowiedniego zaświadczenia do oferty z dnia 21.03.2012 r. w związku z czym Zamawiający wezwał go zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy do uzupełnienia brakującego dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dostarczył wymaganych dokumentów. W związku z powyższym oferta zostaje wykluczona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm).


Zgodnie z art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


W podpisie Marek Boryczka
 Starosta Wschowski

 


 Data publikacji: 2012-03-30 13:03:32 (1848 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]