Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 56869-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych, wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania Pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186,...
Termin składania ofert: 2012-03-22

Wschowa: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego.
Numer ogłoszenia: 87881 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56869 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych, wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania Pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.): 1. Tablice samochodowe jednorzędowe 2. Tablice samochodowe dwurzędowe 3. Tablice do przyczep jednorzędowe 4. Tablice do przyczep dwurzędowe 5. Tablice motocyklowe 6. Tablice motorowerowe 7. Wtórniki tablic rejestracyjnych Tablice rejestracyjne powinny być wykonane wg PN-S-73200 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. 07.186.1322) posiadające aktualny certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie lub pozytywną opinię ITS, że wykorzystywany do tłoczenia numeru rejestracyjnego podkład - tablica surowa jest zgodny z warunkami technicznymi określonymi w przepisach oraz potwierdzenie wydane przez ITS, że producent zgłosił gotowy wyrób do badań i oczekuje na wydanie certyfikatu. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na dostarczony towar. Wielkość i zakres ilości i rodzaju zamawianych tablic wynikać będzie z bieżących potrzeb. Czas dostawy - 5 dni od otrzymania zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania. Dostawca zobowiązuje się do odbierania i złomowania tablic rejestracyjnych zebranych przez odbiorcę w czasie przerejestrowania i wycofywania pojazdów z ruchu w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia Dostawcy na swój koszt. Zapłata następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za każdą dostarczoną partię tablic. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 do oferty - Oferta, będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania na tablice i nie przekroczy wartości umowy. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny jednostkowej na poszczególne tablice. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania w okresie trwania zamówienia. 2. Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również na swój koszt przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy: - sprawdzanie zgodności wprowadzanych numerów z właściwym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2001 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym uwzględnieniem: -zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian, -blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter, -wykluczania dla określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr. - automatyczne tworzenie zamówień na wszystkie rodzaje tablic, również wtórniki z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej. - automatyczne generowanie zakresów zamawianych tablic po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic uwzględniające niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery. - elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji. - ewidencja zamówień - weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy. W celu potwierdzenia, że oferta odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą: - program umożliwiający elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z opisem oprogramowania oraz licencją w wersji papierowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 44.42.34.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UTAL Sp.zo.o., ul. Katarzyńska 9, Poznań-Gruszczyn, 62-006 Kobylnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91679,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73425,00

  • Oferta z najniższą ceną: 73425,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84600,00

  • Waluta: PLN.

  Data publikacji: 2012-04-18 11:48:41 (2017 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]