Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Obs?ug? rachunków bankowych bud?etu Powiatu Wschowskiego”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87943-2012 z dnia 2012-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa rachunków budżetu Powiatu Wschowskiego,obejmująca: 1. Otwarcie i prowadzenie 36 rachunków podstawowych oraz 22 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu...
Termin składania ofert: 2012-04-26

Wschowa: Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Wschowskiego
Numer ogłoszenia: 108901 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87943 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Wschowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa rachunków budżetu Powiatu Wschowskiego, obejmująca: 1. Otwarcie i prowadzenie 36 rachunków podstawowych oraz 22 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, przez okres 3 lat, tj. od dnia 15 maja 2012 do 14 maja 2015 roku. Umowa na bankową obsługę budżetu Powiatu Wschowskiego zawierana będzie z Zarządem Powiatu Wschowskiego. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek. 2. Realizacja poleceń przelewu - szacunkowa ilość przelewów w roku wynosi: - przelewy elektroniczne w tym samym banku: 8307 szt. - przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach: 17115 szt.. 3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych. 4. Prowadzenie rachunku walutowego Starostwa. 5. Obsługa systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego - 14 jednostek. 6. Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budżetu w pomieszczeniu o powierzchni 3 m2 należącym do Starostwa Powiatowego (pomieszczenie wyposażone w energię elektryczną, dostęp do internetu). Punkt zapewni pełną obsługę bankową od dnia 15 maja 2012 r. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku. Wydzierżawienie punktu odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. 7. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym, ustalone według średniej z poprzedniego miesiąca zmiennej stawki bazowej WIBID 1M skorygowanej o współczynnik zaoferowany przez Bank. Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego. 8. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym, Wykonawca powinien na wniosek zamawiającego uruchomić kredyt w rachunku bieżącym powiatu z limitem określonym w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Kredyt będzie uruchomiony na wniosek Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel in blanco. 9.Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od: 1) od wpłat na rachunki podmiotów z wykazu jednostek Powiatu Wschowskiego, 2) dokonywania wszystkich przelewów w ramach banku, 3) za druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe. 11. Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanej przez oferenta jednostce organizacyjnej na terenie miasta Wschowa. Wykonawca - Bank musi posiadać we Wschowie oddział..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111203,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 0,00

  • Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2012-05-16 14:30:36 (1832 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]