Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  05.12.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego”

Wschowa, dnia 29.05.2012 r.

Or-ZP.272.6.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz
ul. Noskowska 3-5
62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 430 276,83 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć zł 83/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz, ul. Noskowska 3-5 , 62-800 Kalisz; wartość brutto: 430 276,83 zł, suma punktów: 100,00;
• EMULEX Kalinowski Sp.zo.o., ul. Czesława Tańskiego 16,73-102 Stargard Szczeciński; wartość brutto: 547 024,30 zł, suma punktów: 78,66;
• Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp.zo.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź; wartość brutto: 549 961,34 zł, suma punktów: 78,24;
• BITUNOVA Sp.zo.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa; wartość brutto: 480 940,82 zł, suma punktów: 89,47;

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.


W podpisie Marek Boryczka
 Starosta WschowskiData publikacji: 2012-05-29 12:46:29 (1684 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]