Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 101041-2012 z dnia 2012-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji nawierzchni bitumicznej polegającej na uszczelnieniu i uszorstnieniu cienką warstwą z mieszanki mineralno-emulsyjnej, o uziarnieniu ciągłym 2/8 na zimno w dwóch warstwach grubości min. 2 cm...
Termin składania ofert: 2012-05-23

Wschowa: Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego
Numer ogłoszenia: 130285 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101041 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji nawierzchni bitumicznej polegającej na uszczelnieniu i uszorstnieniu cienką warstwą z mieszanki mineralno-emulsyjnej, o uziarnieniu ciągłym 2/8 na zimno w dwóch warstwach grubości min. 2 cm (typu slurry seal), frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 - kruszywo bazaltowe kl I, gat. 1. na odcinkach dróg powiatowych: Droga powiatowa 1010F: km 0+000 - 2+000: 2000mb x 5,0m Droga powiatowa 1011F w m. Krzepielów: km 0+000 - 1+440: 1440mb x 6,2 m Droga powiatowa 1016F w m. Śmieszkowo: km 0+000 - 1+950: 1950 mb x 5,6 m Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 507416,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 349818,56

  • Oferta z najniższą ceną: 349818,56 / Oferta z najwyższą ceną: 447123,04

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2012-06-14 12:58:38 (2089 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]