Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109543-2012 z dnia 2012-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu chodnika w miejscowość Konradowo, gmina Wschowa w ciągu drogi powiatowej nr 1008F w km 0+000 - 0+076,90. W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: A. Roboty...
Termin składania ofert: 2012-05-31

Wschowa: Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90
Numer ogłoszenia: 145205 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109543 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu chodnika w miejscowość Konradowo, gmina Wschowa w ciągu drogi powiatowej nr 1008F w km 0+000 - 0+076,90. W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: A. Roboty przygotowawcze: - oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy, - roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów, - usunięcie humusu i nasypów niekontrolowanych. B. Odwodnienie: - zarurowanie rowu i przeprowadzenie wód opadowych w miejscu likwidowanego rowu rurociągiem PVC średnicy 250mm C. Podbudowy i nawierzchnia - wykonanie koryta pod projektowany chodnik i zatoki wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, - warstwa odcinająca cementowo - piaskowa, - podbudowa z betonu C-8/10, - nawierzchnia zatoki z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego. D. Elementy ulic - krawężnik 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15, - obrzeże 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15, - chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego, - zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Brukarstwo i Budownictwo Ogólne Wojciech Pajkert, ul. Wolsztyńska 11b/8, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81294,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 55650,76

  • Oferta z najniższą ceną: 55650,76 / Oferta z najwyższą ceną: 99229,61

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2012-07-04 10:04:26 (1704 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]