Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy w post?powaniu pt. "Utrzymanie czysto?ci pomieszcze? budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokszta?c?cego z Oddzia?mi Dwuj?zycznymi we Wschowie w roku 2013"

 

Wschowa, dnia 24.12.2012

Or-ZP.272.11.2012


POWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wykluczona została następująca firma:

  1. BEJUR Sp. z o.o., ul. Szkolna 14, 67-100 Nowa Sól


Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.z późn. zm), ponieważ nie zostały dopełnione wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie w roku 2013 ”. Zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 3 SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Do wyznaczonego terminu na koncie Zamawiającego nie zaksięgowano wymaganego wadium od ww. Oferenta. Do oferty złożonej przez ww. firmę nie został również dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

     

    W podpisie Marek Boryczka
     Starosta WschowskiData publikacji: 2012-12-24 10:09:15 (1486 odsłon)
Referent - Ewa Budzy?ska
tel. 65 540 17 96, 65 540 89 54    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]