Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o odrzuceniu ofert na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”

 

Wschowa, dnia 24.03.2011 r.

Or-ZP.272.3.2011     

POWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących firm:

    1) PROTAB Kowalczuk i wspólnicy Sp.J., ul. M. Konopnickiej 11b, 05-230

    Kobyłka,

    2) EUROTAB Sp.zo.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań.

Oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm). Przyczyną odrzucenia ofert z postępowania jest fakt, iż oferty nie odpowiadają treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie:

Treść ofert nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2, po opublikowanym dnia 17.03. ogłoszeniu o modyfikacji treści SIWZ, wskazał, aby do oferty przetargowej wykonawcy dołączyli program umożliwiający elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z opisem oprogramowania oraz licencją w wersji papierowej. Oferenci powyższego wymogu nie dopełnili albowiem do ofert nie został dołączony wymagany program oraz jego opis. Mając na uwadze powyższe, oferty te nie spełniają warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i zostały odrzucone w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm).

Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje również, że firmy:

  1. PROTAB Kowalczuk i wspólnicy Sp.J., ul. M. Konopnickiej 11b, 05-230 Kobyłka

  2. PHP „LIBRA” Zygmunt Dąbrowski, ul. Kopernika 3, 63-300 Pleszew

  3. PHU TABLITEK Maria Pilaczyńska, ul. Lotosowa 31, 60-175 Poznań


zostały wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.z późn. zm), ponieważ nie zostały dopełnione wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”. Zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 3 SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Do wyznaczonego terminu na koncie Zamawiającego nie zaksięgowano wymaganego wadium od ww. Oferentów. Do ofert złożonych przez ww. firmy nie został również dołączony oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W podpisie Marek Kozaczek
 Starosta WschowskiData publikacji: 2011-03-24 12:57:04 (2217 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]