Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Informacja o ponownym badaniu ofert na udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”

 

                                                                                             Wschowa, dnia 19.04.2011 r.


 

Or-ZP.272.3.2011dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku” .


         W związku z wniesieniem w dniu 28.03.2011 r. odwołania przez firmę Eurotab Spółka z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań do Krajowej Izby Odwoławczej wskazującego brak podstaw do odrzucenia oferty firmy Eurotab Spółka z o.o. oraz na podstawie postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07.04.2011 r. sygn. Akt: KIO 665/11, Zamawiający zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm ) unieważnia czynność odrzucenia oferty Eurotab Spółka z o. o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań oraz unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „KAMA” Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 2a, 65-140 Zielona Góra, a także unieważnia decyzję o odrzuceniu oferty Eurotab Spółka z o. o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm ) dotyczącą nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niezgodności treści oferty z SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający przystępuje do ponownego badania ofert i powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku” .

                            

   w podpisie Marek Kozaczek
Starosta WschowskiData publikacji: 2011-04-19 13:14:31 (2021 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]