Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enie ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa- Etap III”

Wschowa, dnia 13.05.2011 r.

Or-ZP.272.5.2011


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


       

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap III” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe „FDF PRYZMAT” s.c.
P.Dolata – J.Florczak – R. Florczak
ul. Narutowicza 61
64-100 Leszno


Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 129 150,00 zł  brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt zł 00/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.


Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
•„GEO – WYCENA Stefan Pazdej Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości, ul. Polna 31, 64-310 Lwówek, cena ofertowa brutto: 149 430,00 zł, suma punktów: 86,43
•P.I.G.B. „GEOPLUS” Andrzej Rubczewski, ul. Nałkowskiej 36, 82-300 Elbląg, cena ofertowa brutto:  163 959,20 zł, suma punktów: 78,77
•Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra, cena ofertowa brutto: 275 889,00 zł, suma punktów: 46,81
•Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOBUD” Sp. Jawna Grzegorz Grobelny i Rafał Skórzewski, ul.17 Stycznia 97, 64-100 Leszno, cena ofertowa brutto:  184 500,00 zł, suma punktów: 70,00
•Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Konsultingowe „FDF PRYZMAT” s.c. P.Dolata – J.Florczak – R. Florczak, ul. Narutowicza 61, 64-100 Leszno, cena ofertowa   brutto: 129 150,00 zł, suma punktów: 100,00


Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.


w podpisie Marek Kozaczek
Starosta WschowskiData publikacji: 2011-05-13 12:07:16 (2144 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]