Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enie ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa- Etap III”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112637-2011 z dnia 2011-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Lubiatów, Droniki, Ciosaniec, Szreniawa, Spokojna, Łupice i Bagno jednostki ewidencyjnej Sława. Opracowanie obejmuje: ...
Termin składania ofert: 2011-04-28

Wschowa: Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap III
Numer ogłoszenia: 147533 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112637 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Lubiatów, Droniki, Ciosaniec, Szreniawa, Spokojna, Łupice i Bagno jednostki ewidencyjnej Sława. Opracowanie obejmuje: -porównanie z terenem: mapy sytuacyjnej w zakresie budynków, mapy ewidencyjnej w zakresie użytków; -pomiar: budynków, których nie ujawniono na mapach analogowych, budynków, które wprowadzono do bazy mapy numerycznej metodą digitalizacji, użytków związanych z obszarami zabudowy siedliskowej; -opracowanie wykazów zmian gruntowych, -założenie bazy danych ewidencyjnych budynków i lokali w systemie EGBVWIN; -modyfikację istniejących danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) - zwanym dalej rozporządzeniem, w tym uzupełnienie o:wcześniej pozyskane w terenie dane , numery rejonów statystycznych i obwodów spisowych, numery rejestru zabytków, numery dróg publicznych, nazwy ulic, obiektów fizjograficznych oraz zespołów urbanistycznych, przysiółków, niw i uroczysk, aktualne dane adresowe podmiotów ewidencyjnych, brakujące lub zmienione oznaczenia ksiąg wieczystych, numery PESEL i REGON, oraz usunięcie błędów pisarskich; -porównanie spójności danych ewidencyjnych zawartych w systemach informatycznych obsługującego bazy danych, tj. części opisowej z częścią kartograficzną z wykorzystaniem ortofotomapy, jako narzędzia pomocniczego, -wykonanie analiz systemowych i sporządzenie raportów z tych czynności, -uruchomienie spójnych i jednolitych co do treści systemów informatycznych obsługującego bazy danych ewidencyjnych, -redakcja i wydruk arkuszy map ewidencyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - (załącznik nr 5 do SIWZ Warunki techniczne modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława - Etap III)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2, 71.35.43.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Geodezyjno - Kartograficzne i Konsultingowe FDF PRYZMAT s.c. P.Dolata - J.Florczak - R. Florczak, ul. Narutowicza 61, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 224300,00

  • Waluta: PLN.

  Data publikacji: 2011-05-25 11:35:21 (2516 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]