Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Remont chodnika z odwodnieniem w m. Stare Str?cze od km 0+680 do km 0+935”

Wschowa, dnia 06.06.2011 r.

Or-ZP.272.7.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont chodnika z odwodnieniem w m. Stare Strącze od km 0+680 do km 0+935” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel” Sp. jawna
Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko
ul. Wrocławska 111
56-200 Góra


Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 56 452,50 zł  brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa zł 50/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.


Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
•„Brukarstwo i Budownictwo Ogólne Wojciech Pajkert, ul. Wolsztyńska 11b/8, 67-400 Wschowa, cena ofertowa brutto:              69 762,09 zł, suma punktów: 80,92
•„TOLIMA” s.c. L.T. Kurzawa, ul. Wiosenna 6, 67-200 Głogów, cena ofertowa brutto:  57 042,54 zł, suma punktów: 98,96
•Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra, cena ofertowa brutto: 59 341,03 zł, suma punktów: 95,13
•Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” Sp. jawna Andrzej Skoczylas Krzysztof Głuszko, ul. Wrocławska 111,   56-200 Góra, cena ofertowa brutto:  56 452,50 zł, suma punktów: 100,00
•BRUK Art. Wojciech Wojciechowski, ul. Ogrodowa 26 Jaczów, 67-200 Głogów, cena ofertowa   brutto: 76 171,60 zł, suma punktów: 74,11
•Przedsiębiorstwo Usługowe „TADEN” Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, cena ofertowa brutto po poprawieniu omyłki rachunkowej: 60 399,29, suma punktów: 93,47


Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

W podpisie Marek Kozaczek
Starosta WschowskiData publikacji: 2011-06-06 09:38:28 (2787 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]