Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213955-2011 z dnia 2011-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
1. Przedmiotem zmówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Wschowskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szacunkowa ilość pojazdów...
Termin składania ofert: 2011-08-16

Wschowa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Numer ogłoszenia: 226581 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213955 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Wschowskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szacunkowa ilość pojazdów przeznaczonych do usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym oraz szacunkowy czas ich przechowywania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.5 2. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład zlecenia usługi transportowej (bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne) obejmuje: - przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu holującego, - dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu miejsca przebywania pojazdu w czasie nie dłuższym niż 40 minut, - przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu), - załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący, - uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych odpadków nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów, - dojazd z pojazdem transportowanym na wyznaczony parking strzeżony, - rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu Wykonawcy, - przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów, - wydanie, przekazanie pojazdu, - przedstawianie w Starostwie Powiatowym we Wschowie (Wydział Komunikacji i Dróg) do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim w podziale na tryb usunięcia, zawierający datę umieszczenia, markę pojazdu, numer rejestracyjny datę odbioru przez właściciela, - o nieodebraniu pojazdu z parkingu Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Starostwo Powiatowe we Wschowie (Wydział Komunikacji i Dróg) oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Parkowanie pojazdu na parkingu: - strzeżonym, oświetlonym z całodobowym dozorem, - ogrodzenie parkingu trwałe - betonowe lub metalowe, - nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona. - parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych oraz miejsce zabudowane do celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych, - zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej, 4. Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa związana z odstępstwem od usunięcia pojazdu. Zakres czynności, które wchodzą w usługę: - dojazd do miejsca zdarzenia - odstąpienie od wykonania usługi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Samochodowy Mechaniczno - Blacharski Ryszard Kuryłło, ul. Reymonta 18, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 61650,00

  • Oferta z najniższą ceną: 61650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61650,00

  • Waluta: PLN.

 
Data publikacji: 2011-08-24 11:06:21 (2231 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]