Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w postepowaniu na „Przebudow? ul. Ogrodowej w m. S?awa na odcinku 250 m”

Wschowa, 12.09.2011 r.

Or-ZP-272.11.2011

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy

     

        Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wykluczona oferta następującej firmy:

Zakład Ciesielsko – Transportowy
Włodzimierz Jęśkowiak
ul. Wincentego Witosa 38
64-150 Wijewo

      

Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm), ponieważ nie zostały dopełnione wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Sława na odcinku 250 m”.  Zgodnie z punktem 13 ust. 3 i 5 SIWZ wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium Oferenta zostało zaksięgowane po upływie terminu składania ofert. Po otrzymaniu z banku potwierdzenia godziny operacji bankowej okazało się, że Zamawiający nie może dopuścić Oferenta do dalszego postępowania.


Zgodnie z art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 

 

 

 

W podpisie Marek Boryczka
 Wicestarosta Wschowski

 

Załącznik:
1) Potwierdzenie operacji bankowej z dnia 05.09.2011 r.

 


Potwierdzenie operacji z dnia 05.09.2011 r.
Rozmiar: 207.57 KB
Data publikacji: 2011-09-12 08:39:50
Ilość pobrań: 1078

Data publikacji: 2011-09-12 08:34:47 (2414 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-12 08:39:50 Dodano za??cznik: Potwierdzenie operacji z dnia 05.09.2011 r. (potwierdzenie_operacji_z_dnia_05[892x1].pdf) Natalia Przygoda

[ Wróć ]