Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Przebudow? ul. Ogrodowej w m. S?awa na odcinku 250 m”

Wschowa, dnia 12.09.2011 r.

Or-ZP.272.11.2011


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Ogrodowej w m. Sława na odcinku 250 m”  w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:


 

Zakład Budowlany, Roboty Drogowe
Bronisław Pyszkowski
ul. Zbąszyńska 28
64-212 Siedlec


Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 304 108,48 zł brutto (słownie: trzysta cztery tysiące sto osiem zł 48/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
•BRUK ART Wojciech Wojciechowski, ul. Ogrodowa 26, Jaczów, 67-200 Głogów; cena ofertowa brutto: 420 673,68 zł,  suma punktów: 72,29
•„PRO -INFRA” Paweł Jakubowski, ul. Działkowa 9, Jaczów, 67-200 Głogów; cena ofertowa brutto: 430 850,71 zł, suma punktów: 70,58
•Zakład Budowlany, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski, ul. Zbąszyńska 28, 64-212 Siedlec; cena ofertowa brutto: 304 108,48 zł, suma punktów: 100,00
•Zakład Ciesielsko – Transportowy Włodzimierz Jęśkowiak, ul. Wincentego Witosa 38, 64-150 Wijewo - Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2  pkt  2 Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
•ZPHU „KRUBET” Jan Kruk, ul. Przemęcka 10, Nowa Wieś, 64-234 Przemęt; cena ofertowa  brutto:  306 456,66 zł, suma punktów: 99,23

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

W podpisie Marek Boryczka
 Wicestarosta WschowskiData publikacji: 2011-09-12 08:41:02 (2079 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]