Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Przebudow? chodnika z odwodnieniem w m. Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+355”

Wschowa, dnia 13.10.2011 r.

Or-ZP.272.13.2011


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    

       Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę chodnika z odwodnieniem w m. Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+355” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Brukarstwo i Budownictwo Ogólne
Wojciech Pajkert
ul. Wolsztyńska 11b/8
67-400 Wschowa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 76 597,84 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 84/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

• Brukarstwo i Budownictwo Ogólne Wojciech Pajkert, ul. Wolsztyńska 11b/8, 67-400 Wschowa; cena brutto: 76 597,84 zł , suma punktów: 100,00
• Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „Drogtranz” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra; cena brutto:103 804,74 zł ,   suma punktów: 73,79
• BRUK ART Wojciech Wojciechowski, ul. Ogrodowa 26, Jaczów, 67-200 Głogów; cena brutto: 120 337,67 zł,  suma punktów: 63,65
• Przedsiębiorstwo Usługowe „TADEN” Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa; cena brutto: 95 023,29 zł, suma punktów: 80,61
• PUB „Brukpol” s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski; cena brutto:  84 634,95 zł, suma punktów: 90,50


Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

W podpisie Marek Boryczka
Starosta WschowskiData publikacji: 2011-10-13 11:27:05 (2181 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]