Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wyniku przetargu na „Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w 2012 – pakiet nr…”

Wschowa, dnia 06.02.2012 r.

Or-ZP.272.3.2012


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w 2012 – pakiet nr…” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszych ofert złożonych przez firmy:
1. W części dotyczącej dostawy drobnych artykułów biurowych – 1a:

Biurex Renata Duś Oddział Głogów
Smolna 13
67-200 Głogów

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 7 970,90 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt zł 90/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu na pakiet 1a oferty złożyli:
• Biuro plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j., ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra; cena brutto: 10 980,89 zł, suma punktów: 72,59
• Biurex Renata Duś Oddział Głogów, Smolna 13, 67-200 Głogów; cena brutto: 7 970,90 zł, suma punktów: 100,00.

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

2. W części dotyczącej dostawy papieru do kserokopiarek i drukarek – 1b
Biurex Renata Duś Oddział Głogów
Smolna 13
67-200 Głogów

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 11 710,93 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemset dziesięć zł 93/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu na pakiet 1b oferty złożyli:
• Login Computer Bogna Han ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno; cena brutto:14 160,74  zł, suma punktów: 82,70;
• Centrum Techniki Biurowej Sp.zo.o., ul. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra; cena brutto:12 009,98 zł, oferta odrzucona
• Biuro plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j., ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra; cena brutto: 12 049,52 zł, suma punktów: 97,19;
• Biurex Renata Duś Oddział Głogów, Smolna 13, 67-200 Głogów; cena brutto: 11 710,93 zł, suma punktów: 100,00.

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

2. W części dotyczącej dostawy tonerów, tuszy, CD-R – 1c:
Grupa CELS Szymon Ciszyk
ul. B. Chrobrego 13
64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 58 084,78 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery zł 78/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu na pakiet 1c oferty złożyli:
• Login Computer Bogna Han ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno; cena brutto: 66 238,46  zł, suma punktów: 87,69;
• Centrum Techniki Biurowej Sp.zo.o., ul. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra; cena brutto: 35 554,64 zł, oferta odrzucona
• Grupa CELS Szymon Ciszyk, ul. B. Chrobrego 13, 64-100 Leszno, cena brutto: 58 084,78 zł, suma punktów: 100,00;
• Biuro plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j., ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra; cena brutto: 69 135,61 zł, suma punktów: 84,02;
• Biurex Renata Duś Oddział Głogów, Smolna 13, 67-200 Głogów; cena brutto: 63 353,61 zł , suma punktów: 91,68.

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

4. W części dotyczącej dostawy artykułów do urządzenia Océ- 1d:

Biuro plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j.
ul. Piaskowa 4
65-209 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 19 213,71  zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście trzynaście zł 71/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu na pakiet 1d oferty złożyli:
• Login Computer Bogna Han ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno; cena brutto:19 296,34 zł, suma punktów: 99,57;
• Grupa CELS Szymon Ciszyk, ul. B. Chrobrego 13, 64-100 Leszno, cena brutto: 19 532,40 zł, suma punktów: 98,37;
• Biuro plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j., ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra; cena brutto: 19 213,71 zł, suma punktów: 100,00;
• Biurex Renata Duś Oddział Głogów, Smolna 13, 67-200 Głogów; cena brutto:19 832,64 zł , suma punktów: 96,88.

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

W podpisie Marek Boryczka
Starosta Wschowski


 Data publikacji: 2012-02-06 14:38:19 (1908 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]