Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Dostaw? masy asfaltowej na zimno wraz z transportem dla Starostwa Powiatowego we Wschowie o szacunkowej ilo?ci 110 ton”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 11303-2012 z dnia 2012-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa masy mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku: Masa mineralno asfaltowa do wbudowania na zimno w ilości 110 ton, ma odpowiadać normie...
Termin składania ofert: 2012-01-20

Wschowa: Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem dla Starostwa Powiatowego we Wschowie o szacunkowej ilości 110 ton
Numer ogłoszenia: 31969 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11303 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem dla Starostwa Powiatowego we Wschowie o szacunkowej ilości 110 ton.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa masy mineralno asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w 2012 roku: Masa mineralno asfaltowa do wbudowania na zimno w ilości 110 ton, ma odpowiadać normie PN-EN 12697-1:2006 Mieszanki asfaltowe. Masa mineralno asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną. III. Masa asfaltowa na zimno musi spełniać wymagania: - musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego, - musi być zapakowana w szczelnie zamknięte worki foliowe, - może być przechowywana przez minimum 6 miesięcy w nie rozpakowanych workach, - zakres stosowania w temp. otoczenia od - 5 °C do + 60 °C, - dobra przyczepność do powierzchni bitumicznych, betonowych, stalowych, - masa wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm, IV. Ilość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 110 Mg masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Zamówienie odbywać się będzie poprzez zlecanie poszczególnych dostaw masy na zimno w 2012 roku. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy w terminie nie dłuższym niż 7 dni masę asfaltową na zimno do Starostwa Powiatowego we Wschowie, na własny koszt. Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno asfaltowej nie będzie przekraczała ilości 10 ton. V. Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63041,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 56100,00

  • Oferta z najniższą ceną: 56100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63800,00

  • Waluta: PLN.

  Data publikacji: 2012-02-08 12:06:45 (1802 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]