Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w 2012 – pakiet nr…”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 17355-2012 z dnia 2012-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych w 2012 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety: Pakiet nr 1: drobne artykuły biurowe wymienione w...
Termin składania ofert: 2012-01-30

Wschowa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012 - pakiet nr....
Numer ogłoszenia: 44573 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17355 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012 - pakiet nr.....

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych w 2012 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety: Pakiet nr 1: drobne artykuły biurowe wymienione w formularzu cenowym nr 1 a Pakiet nr 2: papier do kserokopiarek i drukarek wymieniony w formularzu cenowym nr 1 b Pakiet nr 3: tonery, tusze, taśmy do drukarek, kserokopiarek i faxów, płyty CD R, wymienione w formularzu cenowym nr 1 c, Pakiet nr 4: artykuły do urządzenia Oce, wymienione w formularzu cenowym nr 1 d, Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż zamówionych towarów, dostarczenie i rozładunek do budynku Starostwa. Dostawa artykułów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie, nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zamówienia. Koszt wykonania wszystkich czynności powyżej zawiera się w oferowanej cenie. Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, nie mogą powodować utraty gwarancji i muszą być honorowane przez serwis producenta. Zamawiający żąda oryginalnych produktów i opakowań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012- drobne artykuły biurowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biurex Renata Duś, ul. Kolejowa 9a, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7319,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6480,41

 • Oferta z najniższą ceną: 6480,41 / Oferta z najwyższą ceną: 8927,55

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012- papier do kserokopiarek i drukarek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biurex Renata Duś, ul.Kolejowa 9a, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10854,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9521,08

 • Oferta z najniższą ceną: 9521,08 / Oferta z najwyższą ceną: 11512,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012- tonery, tusze, taśmy do drukarek, kserokopiarek i faxów, płyty CD-R

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa CELS Szymon Ciszyk, ul. B. Chrobrego 13, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57800,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 47223,40

 • Oferta z najniższą ceną: 28906,21 / Oferta z najwyższą ceną: 56207,81

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012- artykuły do urządzenia Océ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j., ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18997,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15620,90

 • Oferta z najniższą ceną: 15620,90 / Oferta z najwyższą ceną: 16832,64

 • Waluta: PLN.Data publikacji: 2012-02-24 11:48:40 (1727 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]