Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Powiadomienie o wyniku przetargu
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Powiadomienie o wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego”
· Informacja o ponownym badaniu ofert na udzielenie zamówienia publicznego pt. "Remont chodnika przy Placu Grunwaldu we Wschowie".
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie”
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr...”
· Powiadomienie o odrzuceniu oferty na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na " Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na " Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa- Etap II"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWO?CI CIOSANIEC W GMINIE S?AWA W CI?GU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F."
· Wyja?nienia do SIWZ na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010 – pakiet nr…”
· Og?oszenie o przetargu na "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont drogi powiatowej nr 1017 F Lipinki- Kamienna w miejscowo?ci Lipinki gmina S?awa od km 0+000 do km 0+960"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na " Budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+560."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa - Etap II”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika w miejscowo?ci Ciosaniec w gminie S?awa w ci?gu dróg powiatowych nr 1018 F"
· Og?oszenie o przetargu na "Zakup i dostawa artyku?ów biurowych w 2010 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie- pakiet nr..."
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F- ul. Przemys?owa w miejscowo?ci S?awa, polegaj?cy na likwidacji uszkodze? w zakresie warstwy ?cieralnej na odcinku 900 mb"
· Modyfikacja tre?ci SIWZ oraz wyja?nienia do SIWZ na Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego.”
· Og?oszenie o przetargu na "Modernizacj? ewidencji gruntów oraz za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa- Etap II"
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 2 500 000,00 z? na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego.”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Budow? chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+560.”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 1017 F Lipinki- Kamienna w miejscowo?ci Lipinki gmina S?awa od km 0+000 do km 0+960”
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NA "REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWO?CI CIOSANIEC W GMINIE S?AWA W CI?GU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F - ul. Przemys?owa w miejscowo?ci S?awa, polegaj?cy na likwidacji uszkodze? w zakresie warstwy ?cieralnej na odcinku 900 mb"
· Og?oszenie o przetargu na "Budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+560."
· Og?oszenie o przetargu na "Remont drogi powiatowej nr 1017 F Lipinki- Kamienna w miejscowo?ci Lipinki gmina S?awa od km 0+000 do km 0+960"
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA „REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1016 F- UL. PRZEMYS?OWA W MIEJSCOWO?CI S?AWA, POLEGAJ?CY NA LIKWIDACJI USZKODZE? W ZAKRESIE WARSTWY ?CIERALNEJ NA ODCINKU 900 MB”
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NA "REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1016 F- UL. PRZEMYS?OWA W MIEJSCOWO?CI S?AWA POLEGAJ?CY NA LIKWIDACJI USZKODZE? W ZAKRESIE WARSTWY ?CIERALNEJ NA ODCINKU 900 MB"
· OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJ?CYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU O?RODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W S?AWIE
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika w miejscowo?ci Wyszanów gmina Szlichtyngowa od km 0+000 do km 0+391"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie."
· Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Stare Str?cze od km 0+260 do km 0+670"
· OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA "MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na remoncie dachu i elewacji budynku O?rodka Zdrowia przy ul. Ogrodowej w S?awie”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2010 r
· Powiadomienie o wyniku przetargu na"Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie"
· Pismo w sprawie powtórzenia czynno?ci wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie"
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2010 r.”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie"
· Powiadomienie o wykluczeniu ofert z przetargu na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie”
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r."
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NA "MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na"Remont chodnika w miejscowo?ci Wyszanów gmina Szlichtyngowa od km 0+000 do km 0+391"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Stare Str?cze od km 0+260 do km 0+670
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na" Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2 500 000 z?otych na okres trzech lat na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych po?yczek i kredytów
· Og?oszenie o przetargu na "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJ?CYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU O?RODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W S?AWIE"
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTUR? LEKKOATLETYCZN? NA TERENIE I ZESPO?U SZKÓ? WE WSCHOWIE
· Og?oszenie o przetargach nieograniczonych z Powiatowej Spó?ki Wodnej we Wschowie
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTUR? LEKKOATLETYCZN? NA TERENIE I ZESPO?U SZKÓ? WE WSCHOWIE
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r.”
· Og?oszenie o zmianie og?oszenia na udzielenie zamówienia na "Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy u?yciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok.150 Mg) oraz wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni bitumicznej..."
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie”.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTUR?
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy u?yciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok.150 Mg)..."
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Wycink? krzewów i drzew suchych, obumieraj?cych zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ruchu drogowego przeznaczonych do wyci?cia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim'
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na"Wycink? krzewów i drzew suchych, obumieraj?cych zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ruchu drogowego przeznaczonych do wyci?cia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim"
· Og?oszenie o przetargu na "Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2 500 000 z?otych na okres trzech lat na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?..
· Og?oszenie o przetargu na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie.
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Wycink? krzewów i drzew suchych, obumieraj?cych zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ruchu drogowego przeznaczonych do wyci?cia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim”
· Og?oszenie o przetargu na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2 500 000 z?otych na okres trzech lat na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?..."
· Powiadomienie o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia na Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 2 500 000 z?otych na okres trzech lat na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?...
· Og?oszenie o przetargu Powiatowej Spó?ki Wodnej na "Konserwacj? rowów szczegó?owych na terenie dzia?ania PSW we Wschowie tj gmin: Wschowa, Szlichtyngowa, S?awa."
· Og?oszenie o przetargu na "Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Stare Str?cze od km 0+260 do km 0+670"
· Og?oszenie o przetargu na Remont chodnika w miejscowo?ci Wyszanów gmina Szlichtyngowa od km 0+000 do km 0+391
· Og?oszenie o przetargu na "Wycinka krzewów i drzew suchych, obumieraj?cych zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ruchu drogowego przeznaczonych do wyci?cia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim"
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na
· Og?oszenie o zmianie og?oszenia na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym
· Og?oszenie o nowym przetargu na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Powiadomienie o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia na „Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295" cz. 2
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”
· Og?oszenie o przetargu na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czysto?ci w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r"
· Kopia protestu wniesionego przez oferenta wraz z rozstrzygni?ciem na "Utrzymanie czysto?ci w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie w 2010r.”.
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obr?bie miasta Wschowy w 2010 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obr?bie miasta Wschowy w 2010 r.”
· Wyja?nienia do SIWZ na "Utrzymanie czysto?ci w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r."
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Roboty budowlane w budynku O?rodka Zdrowia na ul. Ogrodowa 1 w gminie S?awa w Powiecie Wschowskim"
· Og?oszenie o przetargu na "Utrzymanie czysto?ci w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r."
· Og?oszenie o wyniku post?powania na „Roboty budowlane w budynku O?rodka Zdrowia na ul. Ogrodowa 1 w gminie S?awa w Powiecie Wschowskim”
· Og?oszenie o przetargu na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obr?bie miasta Wschowy w 2010 r."
· Og?oszenie o przetargu na "Roboty budowlane w budynku O?rodka Zdrowia na ul. Ogrodowa 1 w gminie S?awa w Powiecie Wschowskim"
· Og?oszenie o wyniku post?powania na " Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Og?oszenie o przetargu na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na " Budow? chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowo?ci Kandlewo w gminie Wschowa"
· Uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Rozstrzygni?cie protestu i kopia protestu wniesiona przez oferenta do Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudow? cz??ci pomieszcze? administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Budow? chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowo?ci Kandlewo w gminie Wschowa"
· Og?oszenie o przetargu na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i 1 korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Powiadomienie o uniewa?nieniu post?powania o udzielenie zamówienia na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i 1 korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie
· Og?oszenie o przetargu na "Odbudow? rowu R-B11 z budowlami na terenie gminy Wschowa w obszarze dzia?ania PSW we Wschowie"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowo?ci Osowa Sie? w gminie Wschowa"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowo?ci Osowa Sie? w gminie Wschowa"
· Og?oszenie o wyniku post?powania na „Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowo?ci Osowa Sie? w gminie Wschowa"
· Og?oszenie o wyniku przetargu na „Przebudow? cz??ci pomieszcze? administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty”
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Budow? chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowo?ci Kandlewo w gminie Wschowa"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr..."
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowo?ci Osowa Sie? w gminie Wschowa"
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudow? cz??ci pomieszcze? administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty"
· Og?oszenie o wyniku przetargu na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Budow? domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- roboty stanu wyko?czeniowego"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo"
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr....
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Budow? domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- roboty stanu wyko?czeniowego"
· Og?oszenie o wyniku post?powania na "Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2009 roku"
· Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Geodezyjn? modernizacj? ewidencji gruntów i za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa w 2009 r."
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w roku 2009
· Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na Geodezyjn? modernizacji ewidencji gruntów i za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa w 2009 r
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo”
· MODYFIKACJA DO SIWZ NA BUDOW? DOMKU JEDNORODZINNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW NA POTRZEBY DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE- ROBOTY STANU WYKO?CZENIOWEGO
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI NR 1011F NA ODCINKU STARE DRZEWCE- KONRADOWO
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Geodezyjn? modernizacj? ewidencji gruntów i za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla gminy S?awa w 2009 r."
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budow? domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- roboty stanu wyko?czeniowego
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo"
· Podpisanie umowy na przetarg nieograniczony na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 450 000 z?otych na okres trzech lat z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysko?ci 3 450 000,00 z? na okres trzech lat z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA UDZIELENIE D?UGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKO?CI 3 450 000 Z?OTYCH NA OKRES TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA SP?AT? WCZE?NIEJ ZACI?GNI?TYCH ZOBOWI?ZA?.
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 450 000 z?otych na okres trzech lat z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za?.
· Og?oszenie o wyniku post?powania na „Zakup wraz z dostaw? i monta?em mebli na potrzeby Internatu Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie”
· POWIADOMIENIE O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA „UDZIELENIE D?UGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKO?CI 3450 000 Z?. NA OKRES TRZECH LAT"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowo?ci Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowo?ci Gola od km 0+000 do km 0+018"
· Powiadomienie o odrzuceniu oferty na „Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowo?ci Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowo?ci Gola od km 0+000 do km 0+018”
· Przed?u?enie terminu sk?adania ofert na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 450 000 z?otych na okres trzech lat.
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup wraz z dostaw? i monta?em mebli na potrzeby Internatu Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie"
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 450 000,00 z?otych na okres trzech lat."
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52"
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2009 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2009 r."
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowo?ci Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowo?ci Gola od km 0+000 do km 0+018"
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOW? DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOW? KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWO?CI STARE DRZEWCE OD KM 0+000 DO KM 1+741,52
· Przed?u?enie terminu sk?adania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52”
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2009 r."
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Budow? chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Kandlewo od km 0+000 do km 0+170”
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudow? skanalizowanego skrzy?owania u zbiegu ulic 55 Pozna?skiego Pu?ku Piechoty, Daszy?skiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku miejscowo?ci Osowa Sie? na
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudow? skanalizowanego skrzy?owania u zbiegu ulic 55 Pozna?skiego Pu?ku Piechoty, Daszy?skiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku miejscowo?ci Osowa Sie? na
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011”
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na „Budow? chodnika z odwodnieniem w miejscowo?ci Kandlewo od km 0+000 do km 0+170”
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA BUDOW? DOMKU JEDNORODZINNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW NA POTRZEBY DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE-STAN SUROWY OTWARTY
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Budow? domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- stan surowy otwarty”
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym pt. Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011.
· Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? skanalizowanego skrzy?owania u zbiegu ulic 55 PPP, Daszy?skiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku m. Osowa Sie? na skrzy?owanie typu rondo
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro pt.Budowa domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- stan surowy otwarty”
· Og?oszenie o przetargu niegraniczonym powy?ej 14 000 euro na "Remont sal lekcyjnych oraz pawilonu technicznego w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Tomasza Zana we Wschowie"
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na przetarg nieograniczony pt.:"Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysko?ci 3 550 000,00 z? na okres trzech lat”
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Remont chodnika w miejscowo?ci ?upice w gminie S?awa od km 0+000 do km 0+236”
· Protest i rozstrzygni?cie protestu do przetargu nieograniczonego na budow? hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysko?ci 3 550 000,00 z? na okres trzech lat".
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Geodezyjn? modernizacj? ewidencji gruntów, za?o?enie ewidencji budynków i lokali w Gminie Szlichtyngowa w 2008 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w miejscowo?ci ?upice w gminie S?awa od km 0+000 do km 0+236
· Og?oszenie o wyniku przetargu nieograniczony na budow? hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjno?ci szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim
· POWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT Z PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Geodezyjn? modernizacj? ewidencji gruntów, za?o?enie ewidencji budynków i lokali w Gminie Szlichtyngowa w 2008 r
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na przebudow? terenu I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Tomasza Zana we Wschowie.
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 550 000,00 z?otych na okres trzech lat.”- nowe post?powanie.
· Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania na przetargu nieograniczonego na przetar nieograniczony pt. "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 550 000 z?otych na okres trzech lat."
· MODYFIKACJA DO SIWZ NA GEODEZYJN? MODERNIZACJ? EWIDENCJI GRUNTÓW, ZA?O?ENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI W GMINIE SZLICHTYNGOWA W 2008 R.
· MODYFIKACJA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.
· Modyfikacja tre?ci SIWZ na przetarg pt. "Geodezyjna modernizacja ewidencji gruntów, za?o?enie ewidencji budynków i lokali w gminie Szlichtyngowa w 2008 r.”
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na „Geodezyjn? modernizacj? ewidencji gruntów, za?o?enie ewidencji budynków i lokali w Gminie Szlichtyngowa w 2008 r.”
· Przed?u?enie terminu sk?adania ofert na przetarg nieograniczony pt. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjno?ci szkolnictwa zawodowego w powiecie wschowskim.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro pt.: Remont chodnika w miejscowo?ci ?upice w gminie S?awa od km 0+000 do km 0+236
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudow? terenu I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Tomasza Zana we Wschowie”
· MODYFIKACJA SIWZ ORAZ WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA "BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z APLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM"
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2008 roku"
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na "Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 3 550 000,00 z?otych na okres trzech lat.”
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na „Budow? hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjno?ci szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim”
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2008 roku"
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na „Przebudow? terenu I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Tomasza Zana we Wschowie
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w roku 2008
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA BUDOW? CHODNIKA NA UL. POLNEJ WE WSCHOWIE OD KM 0+000 DO KM 0+100
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Budow? chodnika na ul. Polnej we Wschowie od km 0+000 do km 0+100”
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudow? z rozbudow? istniej?cego budynku kot?owni
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOW? Z ROZBUDOW? ISTNIEJ?CEGO BUDYNKU KOT?OWNI SOSW POD POTRZEBY CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI WE WSCHOWIE PRZY ULICY T. KO?CIUSZKI 25- IV ETAP”
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008"
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na budow? chodnika na ul. Polnej we Wschowie od km 0+000 do km 0+100
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro na „Przebudow? z rozbudow? istniej?cego budynku kot?owni Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25- IV e
· POWIADOMIENIE O UNIEWA?NIENIU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO Z DNIA 25.01.2008 R.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA ZAKUP ARTYKU?ÓW BIUROWYCH
· SPROSTOWANIE DO PRZETARGU NIEOGRANCZONEGO NA ZAKUP ARTYKU?ÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE W 2008 R.
· OG?OSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA „Sprzeda? drzew „na pniu” rosn?cych w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego”.
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro-Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008
· POWIADOMIENIE O UNIEWA?NIENIU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
· PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDA? DRZEW NA PNIU
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2008 r.”
· Og?oszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2008 r.”
· UNIEWA?NIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Monitoring wizyjny w 4 szko?ach Powiatu Wschowskiego: I Liceum Ogólnokszta?c?ce, Specjalny O?rodek Szkolno- Wychowawczy, Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego, I Zespó? Szkó?”
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NA „Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2008 r
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Monitoring wizyjny w 4 szko?ach Powiatu Wschowskiego: I LO, SOSW, CKUiP, I ZS
· POWIADOMIENIE O UNIEWA?NIENIU PRZETARGU NA MONITORING WIZYJNY
· „Budowy budynku Centrum Rehabilitacji dla dzieci na terenie Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy T. Ko?ciuszki 25- III etap”- podpisanie umowy
· Powiadomienie o podpisaniu umowy- „Opracowanie operatu technicznego z ustalenia linii brzegowej Jeziora Lgi? Du?y”
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Monitoring wizyjny
· OG?OSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci na terenie Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25- III etap”
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie wschowskim w sezonie zimowym 2007/2008
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14.000 euro
· OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14.000 euro
· SPROSTOWANIE OG?OSZENIA O PRZETARGU NIEGRANICZONYM
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonie zimowym 2007/2008
· Wymiana stolarki okiennej na stolark? okienn? drewnian? w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Tomasza Zana
· Dostawa ambulansu medycznego typu C
· Wynajem samowy?adowczych ?rodków transportu na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007
· Opracowania operatu technicznego z ustalenia linii brzegowej Jeziora S?awskiego
· Mechanicznego kompleksowego koszenia traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2007 r.
· Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce w m. Zamys?ów, I etap- od km 0+200 do km 0+550
· Udzielenia d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 1 500 000,00 z?otych na okres trzech lat
· Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gola, gmina S?awa od km 0+000 do km 0+415
· Zakupu emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku
· "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku”
· Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie
· Budowa ?cie?ki rowerowej w m. ?mieszkowo, gmina S?awa od km 0+632 do km 1+032.
· Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Siedlnica, gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+330
· Wycinka i piel?gnacja drzew w ci?gach dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2007 r.
· Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007
· Obs?ugi geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007
· Powiadomienie o prote?cie
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA DOSTAW? AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 26.07.2007 r.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA DOSTAW? AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 25.07.2007 r.
· Dostawa ambulansu medycznego typu C
· Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy I Zespole Szkó? im Stanis?awa Staszica we Wschowie
· Wyjasnienia do SIWZ na wymian? stolarki okiennej na stolark? drewnian?.
· Uniewa?nienie przetargu
· Wymiana stolarki okiennej na stolark? okienn? drewnian?
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA DOSTAW? AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 03.07.2007 r.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ z dnia 02.07.2007 r.
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA DOSTAW? AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 29.06.2007 r.
· Wyja?nienia do SIWZ na dostaw? ambulansu medycznego typu C
· Protest dotyczy przetargu na dostaw? ambulansu medycznego typu
· Dostawa ambulansu medycznego typu "C"
· Opracowanie operatu technicznego z ustalenia linii brzegowej Jeziora S?awskiego
· Wyja?nienia do SIWZ
· WYJA?NIENIA DO SIWZ NA DOSTAW? AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C”
· Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2007 r.
· ,,Opracowanie operatu technicznego
· Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce w m. Zamys?ów, I etap- od km 0+200 do km 0+550
· Wyjasnienia do SIWZ
· Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokszta?c?cym
· Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci-stan surowy otwarty na terenie Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25
· Powiadomienie o przed?u?eniu terminu
· Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego w wysoko?ci 1 500 000,00 z?otych na okres trzech lat
· Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gola, gmina S?awa
· Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
· Zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku.
· „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego
· Rok 2007
· Do roku 2006
[ Wróć ]