Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ

Wschowa, dnia 16 maja 2007 r.


Or. ZP 342-12/2007WYJAŚNIENIAW związku z wpłynięciem zapytania Powiat Wschowski na podstawie art. 38. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. ) wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. SIWZ na budowę Centrum Rehabilitacji dla Dzieci-stan surowy otwarty na terenie SOSW we Wschowie przy ul. T. Kościuszki

25, nie określa czasookresu rozliczania wykonanych robót. Czy rozliczanie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami

częściowymi, miesięcznymi?

2. Zapis projektu umowy artykuł 11 w pkt. 11.2 stanowi: „Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane

w okresie realizacji umowy”, natomiast w następnym punkcie 11.3 jest zapis: „Rozliczanie przedmiotu umowy nastąpi na

podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego

z uwzględnieniem postanowień art. 5”. Jeżeli rozliczanie robót będzie kosztorysem powykonawczym to zapis o waloryzacji jest

zapisem zbędnym.


Odp. do pkt.1,

Zgodnie z treścią art. 11 pkt. 11.6 projektu umowy, stanowiącego integralną część SIWZ, Zamawiający przewidział, iż

wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Odp.do pkt. 2.

W myśl art. 11 pkt. 11.5. projektu umowy podstawą do wystawienia faktury za wykonany zakres robót będzie protokół odbioru

wykonanych robót z uwzględnieniem postanowień art. 5 tzn. protokół końcowego odbioru robót. Jednocześnie informuje się ,

żez treści artykułu 11 pkt. 11.2 i 11.3 wynika, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego

zakresu robót oaz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego wykonanego na podstawie

cen jednostkowych zawartych w ofercie, a w przypadku robót dodatkowych nieprzewidzianych w SIWZ na

podstawie bazy kosztowo-cenowej przedstawionej przez oferenta w ofercie. Przypominamy, że podane ceny

jednostkowe, a także baza kosztowo-cenowa zgodna z warunkami określonymi w ofercie nie będą podlegały w

okresie realizacji umowy jakiejkolwiek waloryzacji czy indeksacji.
Data publikacji: 2007-05-16 14:23:26 (2598 odsłon)
Podinspektor ds. Zamówie? Publicznych - Tatiana Wasielewska
tel. 0655401796    e-mail: tatiana.wasielewska@wp.pl

[ Wróć ]