Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o prote?cie

Uczestnicy postępowania


Znak sprawy:

Or. ZP 342-18/2007

Data:

31.07.2007 r.
POWIADOMIENIEStarostwo Powiatowe we Wschowie informuje, iż w dniu 31.07.2007 r. wpłynął protest dotyczący przetargu:

Dostawa ambulansu medycznego typu C


Oprotestowana czynnością są:

  1. Brak sposobu mierzenia długości przedziału medycznego, przy założeniu, że w pkt. 4.I.8 SIWZ Zamawiający wymagał, aby długość wynosiła minimum 3,10 m.

  2. Brak sposobu oceny spełnienia ww. parametru


Uzasadnienie protestu z dnia 31.07.2007 r. (protest w załączeniu):

  1. Protestujący posiada status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego. W doktrynie, linii orzeczniczej zespołów arbitrów oraz sądów okręgowych, istnieje utrwalony pogląd, iż interes prawny unoszącego środek odwoławczy musi doznać konkretnego uszczerbku w konkretnym postępowaniu, w którym m uczestniczy i polegać na tym, że traci on możliwość uznania jego oferty aa najkorzystniejszą (Waldemar Łysakowski „Prawo zamówień publicznych. Komentarz", pod red. Tomasza Czajkowskiego, Warszawa 2004r., str. 384), W wyniku działań Zamawiającego Protestujący został pozbawiony możliwości złożenia oferty, a tym samym uzyskania zamówienia. Protestujący jest zatem uprawniony do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 179 ust. l ustawy,

  2. W dniu 25 lipca 2007r. Protestujący otrzymał odpowiedz na pytanie dotyczące treści SIWZ, która modyfikuje treść SIW2 niezgodnie z ustawą. Tym samym siedmiodniowy termin do wniesienia protestu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy został dotrzymany.

  3. Zgodnie z pkt 4.1.8 SIWZ Zamawiający wymagał, aby długość przedziału medycznego wynosiła min. 3,10 m. Zamawiający nie określił jednak w pierwotnej wersji SIWZ sposobu oceny spełniania tego parametru, w szczególności nie określił w jaki sposób będzie mierzona długość przedziału medycznego.

  4. Norma PN-EN 1789 opisując ambulans typu C w pkt 4.5.2.2 podaje jedynie odległość między ścianą, oddzielającą kabinę kierowcy :od przedziału medycznego do wezgłowia noszy jako 600 mm. Standardowe nosze są o długości 220 cm, w związku z czym normę PN-EN 1789 może spełniać ambulans, którego przedział medyczny ma długość 280 cm. Zgodnie z normą PN-EN 1789 powyższa długość mierzona jest od ściany oddzielającą kabinę kierowcy od przedziału medycznego (bez półek, miejsc siedzących, urządzeń i sprzętu medycznego) do wezgłowia noszy na wysokości wezgłowia noszy. W związku z powyższym długość przedziału medycznego określona przez Zamawiającego na 3,10 m powinna być także liczona od ściany oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału medycznego (bez półek, miejsc siedzących, urządzeń i sprzętu medycznego), a nie jak to określi! Zamawiający w wyjaśnieniach SIWZ z dnia 25 lipca 2007r. „orf najdalej osuniętego punktu przegrody w kierunku przedziału medyckiego do drwi tylnych". Określenie w ten sposób mierzenia parametru długości przedziału medycznego jest niezgodne z normą PN-EN 1789.

  1. Ponadto zgodnie z art, 9 ust. l pzp i art. 25 ust, l pzp Zamawiający dokonuje oceny spełniania wymagań SIWZ przez oferowany przedmiot za pomocą dokumentów załączonych do oferty- Zatem Zamawiający zobowiązany jest jedynie do analizy dokumentów z których wynika długość przedziału medycznego.

  2. Zdaniem Protestującego Zamawiający dokonując w/w modyfikacji SIWZ naruszył art. 7 i art. 29 Pzp, poprzez ograniczenie kręgów wykonawców mogących należycie wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję- Opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący, określony za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mięć wpływ na sporządzenie oferty. Ograniczenie wprowadzone przez Zamawiającego nie znajduje wytłumaczenia dla ograniczenia kręgów wykonawców mogących zrealizować przedmiotowe zamówienia. Jest to działanie sprzeczne z treścią ustawy, gdyż dyskryminuje wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu. Dyskryminacja taka „ma miejsce, gdy wymagania, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia są na tyle rygorystyczne, że nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie ogranicza kręgu wykonawców zdolnych do wykonania wmówienia. Dlatego opis przedmiotu zamówienia publicznego następuje z naruszeniem wsady uczciwej konkurencji, jeżeli zamawiający stawia wymacania dotyczące przedmiotu zamówienia, które nieuzasadnione potrzebami zamawiającego [Wyrok Zespołu Arbitrów, UZP/ZO/0-592/05]. Zamawiający musi skutecznie wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach granicznych oznaczonych -w specyfikacji umożliwia mu realizacje celu założonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" (A, Kurowska, M Samowski, G. Wicik, P. Wiśniewski, „Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych". Urząd Zamówień Publicznych 2006r., str, 146), Niemożność zaoferowania ambulansu, którego długość przedziału medycznego została obliczona zgodnie z normą PN-EN 1789 powoduje, iż niesłusznie ogranicza się krąg wykonawców mogących zrealizować zamówienie. Wprowadzenie w/w zakazu nie realizuje celu Zamawiającego, jakim jest nabycie ambulansu medycznego typu „C", a jedynie ogranicza krąg wykonawców, którzy mogą należycie wykonać zamówienie. Żądanie Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia.

  3. Mając powyższe na uwadze. Protestujący wnosi o uwzględnienie przedstawionej argumentacji i o unieważnienie czynności modyfikującej zapisy SIWZ w zakresie określenia sposobu mierzenie długości przedziału medycznego. Brak możliwości zaoferowania ambulansu z przedziałem medycznym zgodnym z normą. PN-EN 1789 jest nieuzasadnione i niezgodne z treścią SIWZ, gdyż taki sposób sformułowania opisu przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję.


Na podstawie art. 181 ust. 3 ww. ustawy Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, stają się uczestnikami postępowania protestacyjnego, gdy przystąpią do protestu w terminie trzech dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


Otrzymują:

  1. Pozostali uczestnicy postępowania, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej www.bip.wschowa.info.
Oryginał protestu do wglądu w Starostwie Powiatowym we Wschowie, Plac Kosynierów 1 c, pok. Nr 212.


Protest
Rozmiar: 116.63 KB
Data publikacji: 2007-07-31 15:20:56
Ilość pobrań: 1441

Data publikacji: 2007-07-31 15:07:40 (3046 odsłon)
Podinspektor ds. Zamówie? Publicznych - Tatiana Wasielewska
tel. 0655401796    e-mail: tatiana.wasielewska@wp.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-07-31 15:20:56 Dodano za??cznik: Protest (protest[143x1].pdf) Tatiana Wasielewska

[ Wróć ]