Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonie zimowym 2007/2008

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie,

tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonie zimowym 2007/2008"

Zamówienie obejmuje roboty przy odśnieżaniu dróg i ulic, zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo solnej na ulicach miasta Wschowa, w sezonie zimowym 2007/2008. Termin realizacji – 01.11.2007 do 15.04.2008 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

(15 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Stanisław Pawlak – Specjalista w Wydz. Komunikacji i Dróg i tel. (065) 5401517 Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2007 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2006 o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium należy złożyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 11:00 a dowód wpłaty załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%


SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE 2007-2008
Rozmiar: 332.48 KB
Data publikacji: 2007-09-11 15:21:20
Ilość pobrań: 1361

Data publikacji: 2007-09-11 15:18:02 (2757 odsłon)
Podinspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-09-11 15:21:20 Dodano za??cznik: SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE 2007-2008 (SIWZ_ZIMOWE_UTRZYMANIE_2007-2008[166x1].pdf) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]