Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14.000 euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro

 

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Kościuszki 25- III etap". Wykonanie robót budowlanych: z branży budowlanej, instalacji sanitarnej i c. o., z wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd bez tablic elektrycznych i opraw oświetleniowych, oraz z przyłącza kanalizacji deszczowej. Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: 08.12.2007 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (15 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: http://.bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Zbigniew Marciniak- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. (065) 540 17 79 pok. 306 i Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2007 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2007 o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 6 000 zł, słownie: sześć tysięcy złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium należy złożyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 11:00 a dowód wpłaty załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%


SIWZ- BUDOWA CENTRUM- III ETAP
Rozmiar: 291.08 KB
Data publikacji: 2007-10-02 10:00:31
Ilość pobrań: 1122
kosztorysy ofertowe- budowa centrum - III etap (kanalizacja deszczowa, roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne)
Rozmiar: 1 230.14 KB
Data publikacji: 2007-10-02 10:09:47
Ilość pobrań: 1099

Data publikacji: 2007-10-02 09:53:16 (2742 odsłon)
Podinspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-10-02 10:00:31 Dodano za??cznik: SIWZ- BUDOWA CENTRUM- III ETAP (SIWZ-_BUDOWA_CENTRUM-_III_ETAP[174x1].pdf) Katarzyna Kotlarska
2007-10-02 10:09:47 Dodano za??cznik: kosztorysy ofertowe- budowa centrum - III etap (kanalizacja deszczowa, roboty budowlane, elelktryczne i instalacyjne) (centrum_rehabilitacji-IIIetap[174x2].zip) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]