Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NA „Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy w 2008 r

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info, ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2008 r".
Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni- jezdni, placów, rynsztoków- i polega na wykonaniu następujących prac:

  1. Sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku i innych).

  2. Zamiatanie powierzchni jezdni,

  3. Czyszczenie rynsztoków,

  4. Likwidacja zmiotek ulicznych,

  5. Sprzątanie piasku, który zalega przy krawężnikach i wpustach ulicznych w związku z zimowym utrzymaniem ulic,

  6. Likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej,

  7. Codzienne opróżnianie koszy ulicznych w pasie dróg powiatowych.

  8.  Załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 1- 7 oraz ich składowanie.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (15 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: http://bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Stanisław Pawlak – Specjalista w Wydz. Komunikacji i Dróg i tel. (065) 5401517 Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2007 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2007 o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 2 000 zł, słownie: dwa tysiące złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%


Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/a


SIWZ- Sprz?tanie ulic powiatowych na terenie miasta Wschowy w 2008 r.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2007-11-09 12:56:37
Ilość pobrań: 1137

Data publikacji: 2007-11-09 12:26:02 (2482 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-11-09 12:31:06 Dodano za??cznik: (SIWZ-_Utrzymanie_czysto?ci_na_terenie_Wschowy[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-09 12:40:34 Usuni?to za??cznik: SIWZ- Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie Wschowy w 2008 r (SIWZ-_Utrzymanie_czysto?ci_na_terenie_Wschowy[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-09 12:41:40 Dodano za??cznik: SIWZ- utrzymanie czysto?ci we Wschowie w 2008 r. (SIWZ-_Utrzymanie_czysto?ci_na_terenie_Wschowy[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-09 12:51:11 Usuni?to za??cznik: SIWZ- utrzymanie czysto?ci we Wschowie w 2008 r. (SIWZ-_Utrzymanie_czysto?ci_na_terenie_Wschowy[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-09 12:51:54 Dodano za??cznik: SIWZ- utrzymanie czysto?ci we Wschowie w 2008 r. (SIWZ_Utrzymanie_czysto?ci_2008[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-09 12:54:37 Usuni?to za??cznik: SIWZ- utrzymanie czysto?ci we Wschowie w 2008 r. (SIWZ_Utrzymanie_czysto?ci_2008[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-09 12:56:37 Dodano za??cznik: SIWZ- Sprz?tanie ulic powiatowych na terenie miasta Wschowy w 2008 r. (SIWZ_Sprz?tanie_2008[191x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]