Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro-Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro


Starostwo Powiatowe, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065-5404800; 54019 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008.

Zamówienie obejmuje zakup i dostarczenie do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1c artykułów biurowych w roku 2008.

Czas trwania dostaw – od udzielenia zamówienia do 31.12.2008 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212. 

lub pobrać ze strony internetowej http://bip.wschowa.info.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Kinga Ruszczak, - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-97

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2008 o godz. 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego pok. 206.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium jest wymagane. Wadium jest wymagane i wynosi 1 500 zł, słownie: tysiąc pięćset zł. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/a
SIWZ- ARTYKU?Y BIUROWE 2008
Rozmiar: 256.80 KB
Data publikacji: 2008-01-16 14:52:02
Ilość pobrań: 1158
SPROSTOWANIE DO SIWZ
Rozmiar: 33.39 KB
Data publikacji: 2008-01-22 07:46:15
Ilość pobrań: 1141

Data publikacji: 2008-01-16 14:48:30 (2557 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-01-16 14:52:02 Dodano za??cznik: SIWZ- ARTYKU?Y BIUROWE 2008 (artykuly_biurowe_przetarg-_SIWZ[209x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-01-22 07:46:15 Dodano za??cznik: SPROSTOWANIE DO SIWZ (sprostowanie_do_przetargu_na_artykuly_biurowe[209x2].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]