Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA „Sprzeda? drzew „na pniu” rosn?cych w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego”.

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM


Starostwo Powiatowe,, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info, ogłasza pisemny przetarg ofertowy pt.: „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego”.

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 38 szt drzew „na pniu” o łącznej masie 48,30 m3, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Powiatu we Wschowie

  2. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa, zasypać wyrwy po pniach, wyfrezować pnie oraz uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew. Po przeprowadzeniu w/w prac Oferent zobowiązany jest do przetransportowania drewna, gałęzi i pni (które stanowić będą własność Oferenta) na swój plac składowy. Ilość, wielkość i gatunek drzew określają załączniki do niniejszej instrukcji.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.03.2008 r. Dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. 212, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.wschowa.info

Uprawniony do kontaktów z Oferentami: Stanisław Pawlak – Specjalista w Wydziale Komunikacji i Dróg i tel. (065) 5401517.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2008 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. W przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wskażą osobę posiadającą uprawnienia pilarza. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: najwyższa cena brutto


Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/aRozmiar: 174.47 KB
Data publikacji: 2008-01-16 15:04:32
Ilość pobrań: 1159

Data publikacji: 2008-01-16 14:56:32 (2590 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-01-16 15:00:15 Dodano za??cznik: INSTRUKCJA- PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 2 (INSTRUKCJA-_PISEMNY_PRZETARG_OFERTOWY_NR_2[210x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-01-16 15:01:30 Usuni?to za??cznik: INSTRUKCJA- PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NR 2 (INSTRUKCJA-_PISEMNY_PRZETARG_OFERTOWY_NR_2[210x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-01-16 15:02:31 Dodano za??cznik: Wycinka drzew i sprzeda? drzew na pniu (INSTRUKCJA-_PISEMNY_PRZETARG_OFERTOWY_NR_2[210x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-01-16 15:03:59 Usuni?to za??cznik: Wycinka drzew i sprzeda? drzew na pniu (INSTRUKCJA-_PISEMNY_PRZETARG_OFERTOWY_NR_2[210x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-01-16 15:04:32 Dodano za??cznik: (INSTRUKCJA-_PISEMNY_PRZETARG_OFERTOWY_NR_2[210x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]