Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM

 

Nasz znak:                Data:

Or. ZP 342-7/2008     21.04.2008 r.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM


W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 18.04.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:

Proszę o uściślenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (rysunki) gdyż nie wiadomo do końca, które okna i jak są otwierane np. okna główne sali gimnastycznej mają być sterowane mechanicznie z możliwością uchyłu i otwarcia, siłowniki stosowane na okna umożliwiają tylko jedną z opcji otwarcia lub uchyłu.


Odp. na pyt. Nr 1:

Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać wg wzoru przedstawionego na rysunkach nr 1 i nr 2 zestawienia stolarki, stanowiących załącznik do niniejszego wyjaśnienia. Jednocześnie informujemy, że zastosowane w stolarce okiennej siłowniki mają służyć do uchylania wskazanych w projekcie budowlanym skrzydeł okiennych.


Treść zapytania nr 2:

Czy istnieje możliwość zmiany posadzki sportowej na rozwiązanie oparte na technologii PULASTIC na ruszcie drewnianym?


Odpowiedź na pyt. Nr 2:

Nie.


Treść zapytania nr 3:

Czy koszt administracyjny opłaty za wycinkę drzew należy ująć w wycenie, jeśli tak to w której pozycji, czy należy uwzględnić pocięcie na klocki oraz wywóz?


Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Nie.

Treść zapytania nr 4:

W SIWZ w pkt 8 ppkt 8.3.6) jest informacja o załączeniu wypełnionego i podpisanego kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 9, a załączone kosztorysy są przedstawione w formie kosztorysów szczegółowych z wyjątkiem kosztorysów na roboty elektryczne gdzie są tylko przedmiary.

Czy można załączyć kosztorysy ofertowe w formie kosztorysów uproszczonych (ilość, cena jednostkowa i wartość) jako wydruk z posiadanego przez naszą firmę programu kosztorysowego?


Odpowiedź na pyt. Nr 4:

Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z informacją zawartą w SIWZ pkt. 8.3.6. w wersji uproszczonej. Każdy kosztorys powinien również zawierać tabelę elementów scalonych.


Treść zapytania nr 5:

W SIWZ w pkt 16 ppkt 16.6 jest informacja, że nie dopuszcza się zmian przedstawionych norm nakładów rzeczowych. W przypadku gdy zdaniem Oferenta przedstawione w kosztorysie ofertowym ilości przedmiarowe lub podstawa wyceny nie odpowiadają charakterowi wycenionej roboty, należy to zgłosić Zamawiającemu wraz z propozycją zastąpienia ich inną wielkością lub inną podstawą wyceny. Z uwagi na to, że jest wiele pozycji, w których należałoby zamienić podstawy wyceny, które mogą wynikać z różnych posiadanych programów kosztorysowych np. w przedmiarach w branży budowlanej poz. 03 280 jest KNR 202-01-61-07-50 opisujący ściany budynków z pustaków POROTHERM a w programie kosztorysowym NORMA PRO to jest NNRNKB 202-0194-03.

Natomiast w przedmiarach w branży sanitarnej poz. 07 1520 KNR 215-01-15-01-02 jest prawidłowego podstawa wyceny lecz została zwiększona ilość pozycji materiałowych.

Czy w związku z powyższym możemy więc pozostać przy ilościowo-jakościowym rozliczaniu pozycji kosztorysowych (opis pozycji, jednostka, ilość) bez uwzględniania zaproponowanych przez Zamawiającego podstaw wyceny w przedmiarach i kosztorysie ofertowym?

Uważamy, że wypisywanie wszystkich zmian jest bezsensowne gdyż tych pozycji jest przeszło 50.


Odpowiedź na pyt. Nr 5:

Jeżeli w posiadanym przez Oferenta programie kosztorysowym, określona norma nakładów rzeczowych zapisana jest pod innym numerem, niż przedstawiona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, należy w opisie do tej pozycji wprowadzić informację dotyczącą normy, dla której stanowi ona równoważny odpowiednik. Zastosowana norma winna zawierać takie same nakłady na robociznę, materiał i sprzęt jak norma przedstawiona w załączniku nr 9 do SIWZ. W przedkładanych do przetargu kosztorysach ofertowych zachować numerację pozycji kosztorysowych zgodną z załącznikiem nr 9 do SIWZ.


Treść zapytania nr 6:

Załączony wzór harmonogramu do SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ) nie uwzględnia wszystkich pozycji tabeli elementów scalonych z kosztorysów ofertowych. Prosimy o przesłanie uaktualnionego harmonogramu rzeczowego- finansowego.


Odpowiedź na pyt. Nr 6:

Załącznik nr 8 do SIWZ- harmonogram rzeczowo- finansowy budowy obejmuje wyłącznie roboty, które przewidziane są przez Zamawiającego do częściowego fakturowania i w związku z tym nie obejmuje wszystkich robót, które wynikać będą z tabeli elementów scalonych kosztorysów ofertowych i są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty nie objęte harmonogramem jak wyżej, rozliczone zostaną fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót i podpisaniu przez strony umowy protokołu końcowego odbioru robót.Za??cznik do pytania nr 1- rys. nr 1- Stolarka drzwi
Rozmiar: 288.35 KB
Data publikacji: 2008-04-22 15:15:24
Ilość pobrań: 1208
Za??cznik do pytania nr 1- rys. nr 2- Stolarka okienna
Rozmiar: 277.34 KB
Data publikacji: 2008-04-22 15:17:12
Ilość pobrań: 1264

Data publikacji: 2008-04-22 15:02:26 (2539 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-22 15:15:24 Dodano za??cznik: Za??cznik do pytania nr 1- rys. nr 1- Stolarka drzwi (STOLARKA_DRZWI[251x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-22 15:17:12 Dodano za??cznik: Za??cznik do pytania nr 1- rys. nr 2- Stolarka okienna (STOLARKA_DRZWI_OKNA_PORAWA_DO_O[251x2].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]