Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM

 

Nasz znak:         Data:

Or. ZP 342-7/2008 28.04.2008 r.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM


W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 25.04.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:

Jak należy rozumieć wyposażenie ilościowe do poszczególnych gier (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) podane w kosztorysie ofertowym w kmpl. Jakie ilości poszczególnych urządzeń wchodzą w skład kompletu (czy 2 komplety to 4 szt tablic itp.). Naszym zdaniem błędnie podano jednostki w k-sie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy kompletem, a sztuką lub dokładne ilościowe wyszczególnienie poszczególnych urządzeń.


Odp. na pyt. nr 1:

W skład jednego kompletu zestawu wyposażenia do poszczególnych gier sportowych winny wchodzić po jednej sztuce wszystkie wyszczególnione dla tego zestawu elementy.

Dla przykładu w poz. 10 kosztorysu ofertowego nr 110-00-001 w skład 1 kompletu zestawu do gry w koszykówkę wchodzić będzie:

  • 1 szt. konstrukcji stalowej podstropowej malowanej proszkowo z napędem elektrycznym wyposażonej w silnik i system sterowania,

  • 1 szt. systemu dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem w przypadku całkowitego zerwania się urządzenia podnoszącego,

  • 1 szt. profesjonalnej tablicy do koszykówki o wym. 105 x 180 cm ze szkła akrylowego gr 12 mm na ramie z profili aluminiowych bez użycia śrub,

  • 1 szt. osłony dolnej krawędzi tablicy,

  • 1 szt. obręczy do koszykówki uchylnej profesjonalnej,

  • 1 szt. siateczki nylonowej gr. 6 mm.Data publikacji: 2008-04-28 14:43:28 (2419 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]