Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.

 

Nasz znak:                  Data:

Or. ZP 342-7/2008    29.04.2008 r.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 28.04.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:

Poz. 173 przedmiaru robót budowlanych zawiera obmiar 53 m. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika ta wartość. Naszym zdaniem obmiar powinien wynosić 8,3 m x 2 = 16,6 m ponieważ pozycja dotyczy wykonania balustrad podjazdu dla osób niepełnosprawnych a długość podjazdu wynosi 8,3 m. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.


Odp. na pyt. nr 1:

Istotnie długość podjazdu dla osób niepełnosprawnych wynosi 8,30 m, natomiast przedmiar robót dotyczący wykonania balustrady obejmuje montaż całkowitej długości rurki o średnicy 40 mm ze stali nierdzewnej niezbędnej do zamontowania wszystkich słupków i poręczy tej balustrady co daje łącznie 53 mb.


Treść zapytania nr 2:

Poz. 182, 183, 184, 185 przedmiaru robót budowlanych dotyczące ocieplenia ze styropianu posiadają takie same normy zużycia styropianu natomiast pozycje dotyczą różnych grubości styropianu.

Naszym zdaniem normy zużycia styropianu powinny wynosić:

Poz. 182- 0,1225 m3/m2

Poz, 183- 0,0825 m3/m2

Poz, 184- 0,0325 m3/m2

Poz. 185- 0,0325 m3/m2

Prosimy o ewentualną korektę przedmiarów.


Odpowiedź na pyt. nr 2:

Normy zużycia styropianu w kosztorysie nr 110-00-000 w dziale nr 13 w pozycjach wyszczególnionych poniżej powinny wynosić:

Poz. 182- 0,126 m3/m2

Poz, 183- 0,084 m3/m2

Poz, 184- 0,0315 m3/m2

Poz. 185- 0,0315 m3/m2


Treść zapytania nr 3:

Przedmiary robót instalacji sanitarnych nie uwzględniają dostawy i montażu nagrzewnic gazowych XR 30 29 kW- 2 szt. Czy roboty te nie należą do zakresu robót Wykonawcy? Czy Zamawiający dostarczy nagrzewnice, a jeśli tak to czy należy wycenić montaż nagrzewnic i w jakiej pozycji?


Odpowiedź na pyt. nr 3:

Tak, roboty te nie należą do zakresu robót Wykonawcy. Przyłączenie wewnętrznej instalacji gazu winno nastąpić do istniejących nagrzewnic gazowych XR 30 29kW.


Treść zapytania nr 4:

Prosimy o przedstawienie zestawień płatwi dachowych Z 172 wraz z podaniem wymiarów przekroju Z (szerokości półek, grubości blachy, wysokości profilu). Brak tych danych uniemożliwia dokonanie dokładnej wyceny.


Odpowiedź na pyt. nr 4:

Płatwie dachowe zostały dobrane przez konstruktora w oparciu o system METSEC, którego producentem jest voestalpine PROFILFORM s. r. o.

Doboru płatwi dokonano na podstawie następującego zestawienia obciążeń:

  • ciężar pokrycia dachowego 0,15 kN/m2 x 1,2 (pokrycie nieusztywniające tarczowo)

  • obciążenia technologiczne 0,15 kN/m2 x 1,2

  • obciążenia śniegiem dla pierwszej strefy klimatycznej zgodnie z PN-80/B-02010/Az1

  • obciążenia wiatrem dla pierwszej strefy klimatycznej zgodnie z PN-77/B-02011

  • zadany limit ugięć L/200


Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań konstrukcyjnych, które stanowiłyby istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków udzielonego pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 59a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami). Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Wykonawca, który powoływać się będzie na rozwiązanie równoważne w stosunku do opisanego przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

W załączeniu przedstawiamy kartę wymiarów i charakterystyk profili typu Z w systemie METSEC.system METSEC- ok?adka - za??cznik do wyja?nienia na hal? I ZS
Rozmiar: 48.56 KB
Data publikacji: 2008-04-30 11:26:49
Ilość pobrań: 1728
system METSEC- strona z katalogu METSEC- za??cznik do wyja?nienia na hal? I ZS
Rozmiar: 93.13 KB
Data publikacji: 2008-04-30 11:31:29
Ilość pobrań: 1470

Data publikacji: 2008-04-30 11:21:25 (4087 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-30 11:26:49 Dodano za??cznik: system METSEC- ok?adka - za??cznik do wyja?nienia na hal? I ZS (okladka_PL[259x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-30 11:28:08 Dodano za??cznik: system METSEC- strona z katalogu METSEC- za??cznik do wyja?nienia na hal? I ZS (strona_z_katalogu_metsec[259x2].doc) Kinga Ruszczak
2008-04-30 11:30:20 Usuni?to za??cznik: system METSEC- strona z katalogu METSEC- za??cznik do wyja?nienia na hal? I ZS (strona_z_katalogu_metsec[259x2].doc) Kinga Ruszczak
2008-04-30 11:31:29 Dodano za??cznik: system METSEC- strona z katalogu METSEC- za??cznik do wyja?nienia na hal? I ZS (strona_z_katalogu_metsec[259x2].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]