Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowo?ci Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowo?ci Gola od km 0+000 do km 0+018"

Wschowa: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowości Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowości Gola od km 0+000 do km 0+018
Numer ogłoszenia: 257304 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.                                                                                
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.                                                                            
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY                                                                                        
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info.pl                                            
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowości Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowości Gola od km 0+000 do km 0+018.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: I.W miejscowości Szreniawa: 1.Roboty przygotowawcze: (a)Odtworzenie trasy- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (b)Rozbiórki elementów dróg: - rozebranie chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej - transport materiałów rozbiórkowych na odl. 2 km 8,16szt/m2 x 172,5 m2 = 1408 t 1408 szt. x 14,1 kg= 19,8 t - rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne rozebranie obrzeża betonowego 20x6 cm na podsypce piaskowej - transport obrzeża z rozbiórki na odl. 2 km (c) Roboty ziemne: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25 m3 w gr. II kat. z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyładowczymi w nasyp a) koryto pod chodnik - (210x1,5x0,10); (115x1,5x0,20) b) koryto pod wjazdy - (30x1,7x0,40); (33x1,7x0,40) (d)Budowa chodnika: - wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężniki w gr. III kat. - wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu B-10 (30x0,0675) -ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm wystającego na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm w gr. kat. III (210x1,50); (115x1,50) -obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej -ułożenie chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm (210x 1,4); (115x1,40) (e) wjazdy do bram: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głęb. 40 cm w gr. III kat. 30x1,9; 33x1,9 - wykonanie warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem na całej szerokości koryta o grub. 10 cm - ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm na płask na ławie betonowej - wykonanie podbudowy betonowej grub. 10 cm z betonu B-10 na wjazdach do bram30 x 1,5; 33x1,5 - wykonanie wjazdu z kostki brukowej betonowej czerwonej typu POLBRUK o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 3 cm 30x1,4; 33x1,4 II. W miejscowości Gola: a)Rozbiórki elementów dróg: - mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni mineralno - bitumicznej o gr. 6 m 18x9=162 b)Budowa chodnika: - wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężniki w gr. III kat. - wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu B-10 (18x0,0675) - ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm wystającego na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm w gr. kat. III (18x1,5) - obrzeża betonowe 18+2 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm (210x 1,4); (115x1,40) Szczegółowe informacje: - w załączniku nr 6a do SIWZ- Kosztorys ofertowy na remont chodnika w miejscowości Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 - w załączniku nr 6b do SIWZ- Kosztorys ofertowy na remont chodnika w miejscowości Gola od km 0+000 do km 0+018.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
    II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. -posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową -są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, -złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, -spełniają wymagania określone Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: -Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, -Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, -Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, -Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, -Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, -Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, -Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, -Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, -Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: -wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów, -złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, -nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, -nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, -złożyli więcej niż jedną ofertę. 4. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. 5. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: -jest niezgodna z ustawą, -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, -wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: -Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 1, -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik 2, -Parafowany i uzupełniony przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik nr 3. 2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: -wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat robót o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie- załącznik nr 4, poparty załączonymi referencjami (oferta bez referencji zostanie odrzucona) -wykaz osób przeznaczony do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 3 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: -Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. -Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy. -Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. -Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów (dotyczy wymienionych w pkt 8.1. - ppkt 1,2,3,4) dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów. -wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem. -Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. 4 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych: -Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, podpisana przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. -Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty. -Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. -Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu -Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: -1 ppkt 2 -2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie. 5 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 (jeśli są wymagane) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. -Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. -Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 6 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych -Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. -Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. -Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. -Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                                                         SEKCJA IV: PROCEDURA                                                                                                                                                                IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA                                                                                          
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                          
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT                                                                                                         
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.                                                                                       
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.                                                                              
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE                                                                               
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa pok. 212 (II piętro)                                          
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2009 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa pok. 204 (II piętro- sekretariat).                                                                                                
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ- remont chodnika w Szreniawie i w Goli
Rozmiar: 200.38 KB
Data publikacji: 2008-12-09 12:12:19
Ilość pobrań: 1084
Za??cznik nr 6a do SIWZ- Kosztorys ofertowy na remont chodnika w Szreniawie
Rozmiar: 25.27 KB
Data publikacji: 2008-12-09 12:17:01
Ilość pobrań: 1402
Za??cznik nr 6b do SIWZ- Kosztorys ofertowy na remont chodnika w Goli
Rozmiar: 21.83 KB
Data publikacji: 2008-12-09 12:16:28
Ilość pobrań: 1131
Mapa projektowa remontu chodnika w miejscowo?ci Szreniawa
Rozmiar: 684.96 KB
Data publikacji: 2008-12-09 12:27:26
Ilość pobrań: 1074

Data publikacji: 2008-12-04 14:22:19 (2449 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-12-09 11:44:07 edycja tekstu Kinga Ruszczak
2008-12-09 12:09:21 edycja Kinga Ruszczak
2008-12-09 12:10:22 edycja tekstu Kinga Ruszczak
2008-12-09 12:12:19 Dodano za??cznik: SIWZ- remont chodnika w Szreniawie i w Goli (SIWZ-_remont_chodnika_w_Szreniawie_i_w_Goli[339x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-09 12:16:28 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 6b do SIWZ- Kosztorys ofertowy na remont chodnika w Goli (Kosztorys_ofertowy-Remont_chodnika_Gola[339x2].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-09 12:17:01 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 6a do SIWZ- Kosztorys ofertowy na remont chodnika w Szreniawie (Kosztorys_ofertowy-Remont_chodnika_Szreniawa[339x3].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-09 12:27:26 Dodano za??cznik: Mapa projektowa remontu chodnika w miejscowo?ci Szreniawa (SZRENIAWA2[339x4].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]