Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI NR 1011F NA ODCINKU STARE DRZEWCE- KONRADOWO

Nasz znak:        Data:

Or. ZP 342-2/2009   11.03.2009 r.


 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI NR 1011F NA ODCINKU STARE DRZEWCE- KONRADOWO

        W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 10.03.2009 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wyjaśnia:

 Treść zapytania nr 1:
 Brak informacji na temat mapy do celów projektowych:
- czy Zamawiający przekaże powyższą mapę?
- czy w wycenie należy ująć uzyskanie mapy?
Odp. na pyt. nr 1:
Przy opracowywaniu oferty do ww przetargu należy w wycenie ująć koszt uzyskania map.
Treść zapytania nr 2:
 W oparciu o jaką ustawę będzie realizowane zadanie (pozwolenie na budowę/ zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)?
Odp. na pyt. nr 2:
Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane będzie m.in. na podstawie Ustawy prawo budowlane, które wskazuje, że na ww zadanie potrzeba zgłoszenia realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
                            

                                                                              W oryginale podpis Starosty Wschowskiego
                                                                                                 Marka KozaczkaData publikacji: 2009-03-12 12:20:38 (2257 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]