Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr..."

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74925-2009 z dnia 2009-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Projektowany zakres dla dostawy : Projektowanym przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych w 2009 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety : 1.Pakiet nr...
Termin składania ofert: 2009-05-20

Wschowa: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr...
Numer ogłoszenia: 100835 - 2009; data zamieszczenia: 26.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74925 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr....

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projektowany zakres dla dostawy : Projektowanym przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych w 2009 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery pakiety : 1.Pakiet nr 1 - drobne artykuły biurowe wymienione w formularzu cenowym nr 1a, 2.Pakiet nr 2 - papier do kserokopiarek i drukarek wymieniony w formularzu cenowym nr 1b, 3.Pakiet nr 3 - tonery, tusze, taśmy do drukarek, kserokopiarek i faxów, dyskietki, płyty CD-R wymienione w formularzu cenowym nr 1c, 4. Pakiet nr 4- artykuły do urządzenia Océ, wymienione w formularzu cenowym nr 1d, Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż zamówionych towarów, dostarczenie i rozładunek do budynku Starostwa. Koszt wykonania wszystkich czynności powyżej zawiera się w oferowanej cenie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 99957.21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1- drobne artykuły biurowe wymienione w formularzu cenowym nr 1a,

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO PLUS B. Krępa sp. jawna, ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5013.28
 • Oferta z najniższą ceną: 5013.28 oferta z najwyższą ceną: 5803.50
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.Pakiet nr 2 - papier do kserokopiarek i drukarek wymieniony w formularzu cenowym nr 1b

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Techniki Biurowej sp. z o. o., ul. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7488.22
 • Oferta z najniższą ceną: 7488.22 oferta z najwyższą ceną: 8173.08
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3 - tonery, tusze, taśmy do drukarek, kserokopiarek i faxów, dyskietki, płyty CD-R wymienione w formularzu cenowym nr 1c

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 74586.83
 • Oferta z najniższą ceną: 74586.83 oferta z najwyższą ceną: 112854.83
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet nr 4- artykuły do urządzenia Océ, wymienione w formularzu cenowym nr 1d

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12868.88
 • Oferta z najniższą ceną: 12868.88 oferta z najwyższą ceną: 19367.04
 • Waluta: PLN.Data publikacji: 2009-06-26 16:04:43 (2208 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]