Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i 1 korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II pi?tra w internacie CKUiP we Wschowie"

Wschowa: Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
Numer ogłoszenia: 120319 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego , Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 540 22 92, faks 065 540 22 92.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckuip.wschowa.com.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ckuip.wschowa.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie Roboty budowlane: - remont ścian (szpachlowanie i malowanie) - szpachlowanie i malowanie sufitów - wymiana posadzki w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych Roboty elektryczne: - zasilenie korytarza I piętra - wymiana instalacji elektrycznej na korytarzach I i II piętra - wymiana instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych Szczegółowy zakres robót budowlanych wyszczególniony jest w załączniku nr 5a do SIWZ- kosztorys ofertowy 077-04-001 i 077-04-002. Kosztorys ofertowy roboty elektryczne 5b..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , w szczególności : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią siwz, 6) spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania, 5.2 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkt 6 niniejszej specyfikacji-Informacje o oświadczeniach i dokumentach- metodą warunku granicznego - spełnia- nie spełnia. 5.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie spełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5.4 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5.5 Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5.6 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6 INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3) Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 3. 6.2 W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do ofert należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania . 3) Aktualną informacje z Krajowego Rejestry Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestry Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6.3 W celu potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż trzy lata zamówień odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem, dat wykonania i odbiorców. Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia- załącznik nr 4 Do wykazu należy załączyć: - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych zamówień. 2) wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5a i załącznik nr 5b 6.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów . 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty , oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania , zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym , wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów- załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych , co do treści i formy, dokumentów. 9) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 6.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja-spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza , przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta , nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo-upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców , winno być dołączone do oferty. 4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty , oświadczenia i informacje wymienione w punktach: a. 6.1 ppkt 2, b. 6.2 ppkt 1,2,3,4 dla każdego partnera z osobna , pozostałe składane są wspólnie. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.6 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w : a. punkcie 6.2 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. b. punkcie 6.2 ppk 2 , składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. c. punkcie 6.2 ppkt 4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, d. punkcie 6.2 ppkt 4 , składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające ,że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się tych dokumentów , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.. 6.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 1)Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2) Dokumenty niejawne , zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek . Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów , których jawność wynika z innych aktów prawnych , w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 zp. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne , technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckuip.wschowa.com.pl; www.powiat.wschowa.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ- remont CKUiP
Rozmiar: 176.49 KB
Data publikacji: 2009-07-29 09:52:12
Ilość pobrań: 1203
Kosztorys ofertowy cz.1
Rozmiar: 2 977.96 KB
Data publikacji: 2009-07-29 09:54:35
Ilość pobrań: 1197
Kosztorys ofertowy cz.2
Rozmiar: 1 276.03 KB
Data publikacji: 2009-07-29 09:57:53
Ilość pobrań: 1096
Przedmiar robót w CKUiP
Rozmiar: 82.76 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:00:23
Ilość pobrań: 1246
Przedmiar robót w CKUiP 2
Rozmiar: 65.62 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:31:55
Ilość pobrań: 1189
Przedmiar robót w CKUiP 3
Rozmiar: 68.43 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:32:31
Ilość pobrań: 1145
Projekt pi?tra cz 2 CKUiP
Rozmiar: 554.97 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:40:39
Ilość pobrań: 1163
Projekt pi?tra cz 3 CKUiP
Rozmiar: 539.22 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:45:25
Ilość pobrań: 1138
Projekt pi?tra cz 4 CKUiP
Rozmiar: 567.41 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:46:28
Ilość pobrań: 1088
Projekt pi?tra cz 5 CKUiP
Rozmiar: 576.67 KB
Data publikacji: 2009-07-29 10:47:16
Ilość pobrań: 1167
Projekt CKUiP
Rozmiar: 242.07 KB
Data publikacji: 2009-07-29 12:44:17
Ilość pobrań: 1292

Data publikacji: 2009-07-29 09:46:19 (2809 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-07-29 09:52:12 Dodano za??cznik: SIWZ- remont CKUiP (SIWZ_remont[449x1].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 09:54:35 Dodano za??cznik: Kosztorys ofertowy cz.1 (Kosztorys_077-04-001[449x2].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 09:57:53 Dodano za??cznik: Kosztorys ofertowy cz.2 (Kosztorys_077-04-002[449x3].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:00:23 Dodano za??cznik: Przedmiar robót w CKUiP (CKUJ_P1[449x4].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:31:55 Dodano za??cznik: Przedmiar robót w CKUiP 2 (CKUJ_P2[449x5].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:32:31 Dodano za??cznik: Przedmiar robót w CKUiP 3 (CKUJ_P3[449x6].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:40:39 Dodano za??cznik: Projekt pi?tra cz 2 CKUiP (pietro2[449x7].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:45:25 Dodano za??cznik: Projekt pi?tra cz 3 CKUiP (pietro2gn[449x8].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:46:28 Dodano za??cznik: Projekt pi?tra cz 4 CKUiP (pietro[449x9].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 10:47:16 Dodano za??cznik: Projekt pi?tra cz 5 CKUiP (pietrogn[449x10].pdf) Kinga Ruszczak
2009-07-29 12:44:17 Dodano za??cznik: Projekt CKUiP (rozdzielnie[449x11].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]