Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na " Budow? chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowo?ci Kandlewo w gminie Wschowa"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104939-2009 z dnia 2009-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: 1)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a)rozebranie obrzeża betonowego 6x20 cm (50,0 m); transport obrzeża z rozbiórki (1,40 t); rozebranie chodnika z płytek betonowych...
Termin składania ofert: 2009-07-27

Wschowa: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Kandlewo w gminie Wschowa
Numer ogłoszenia: 150683 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104939 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Kandlewo w gminie Wschowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: 1)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a)rozebranie obrzeża betonowego 6x20 cm (50,0 m); transport obrzeża z rozbiórki (1,40 t); rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35 cm (60,0 m2); transport płytek z rozbiórki (3,45 t); rozebranie krawężników 15x30x100 cm (110,0 m); transport krawężników z rozbiórki (11,44 t); rozebranie ścianek czołowych (1,20 m3); transport gruzu betonowego z rozbiórki (2,28 t); rozebranie nawierzchni betonowej o grub.12 cm (9,75 m2); transport materiałów rozbiórkowych z rozbiórki betonowej (2,22 t) b)usunięcie warstwy humusu- usunięcie humusu o gr. 15 cm (141,0 m2); roboty ziemne kopiarką chwytakową (21,0 m3) 2)Roboty ziemne- roboty pomiarowe (0,200 km); roboty ziemne koparką podsiębierną (200,0 m3); zasypywanie wykopów spycharkami (200,0 m3); zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi (200, 0 m3) 3)Budowa chodnika- mechaniczne odcięcie nawierzchni mineralno- bitumicznej o gr. 6 cm (203,0 m); wykonanie rowka 30x30 cm (200,0 m); ława betonowa z oporem pod krawężniki (8,0 m3); ustawienie krawężników 15x30 cm (200,0 m); wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm (240,0 m3); ustawienie obrzeża 20x6 cm (160,0 m); ułożenie chodnika z kostki brukowej o grub. 6 cm (240,0 m2) 4)Wjazdy do bram- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 40 cm (15,0 m2); wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm (15,0 m2); ustawienie krawężników 12x25 cm wtopionych (16,0 m); podbudowa betonowa o grubości 10 cm (15,0 m2); wjazdy do bram z kostki betonowej gr. 8 cm (15,0 m2) 5)Kanalizacja deszczowa: a)roboty ziemne- wykopy liniowe (36,0 m3); wykopy jamiste (4,50 m3); ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem (4,50 m3) b)roboty konstrukcyjne- wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø1,0 m (2 szt.); wykonanie studzienek ściekowych Ø50 cm z osadnikiem (3 szt.); ułożenie rurociągu z rur PCV Dz 450 mm (89,0 m) wykonanie przykanalików z rur PCV Ø200 mm (8,0 m); podłoża i obsypki gr. 10 cm (35,50 m2); wykonanie ścianki czołowej przy wylocie rurociągu- ławy fundamentowe (0,18 m3), ścianki czołowe (1 szt.) 6)Przepusty: a)roboty ziemne- wykopy koparką podsiębierna na odkład (1,0 m3); zasypywanie wykopów spycharkami (1,0 m3); zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi (1,0 m3) b)roboty konstrukcyjne- wykonanie części przelotowej przepustu żelbetonowego Ø60 cm (1,0 m) 7)Roboty różne- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (1,62 m2); podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm (60,0 m2), remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną (8,64 t), ręczne plantowanie poboczy (180,0 m2).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 58898.89 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 58898.89
  • Oferta z najniższą ceną: 58898.89 oferta z najwyższą ceną: 120672.15
  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2009-09-08 15:07:08 (2122 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]