Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ na "Utrzymanie czysto?ci w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r."

                                                                  

  Wschowa, dnia 07 grudnia 2009 roku

 
 
Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 417078-2009
 z dnia 03.12.2009r.
  

ZP1/ILO/2009

 

  

WYJAŚNIENIA DO SWIZ


        
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana  we Wschowie na podstawie art. 38 ust. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) w związku z błędami w SIWZ wprowadza zmiany:

Treść zmian:
 1. Wykreśla się treść pkt 4 w ppkt. 4.5 tj. „Firma, której siedziba mieści się maksymalnie 25 km od siedziby Zamawiającego”.
 2. W pkt. 6 jest: „Termin realizacji zamówienia: od 04.01.20010
  do 31.12.20010 (z wykluczeniem 01.07 do 31.07 w roku realizacji przedmiotu Umowy)
  ”., a powinno być :„
  Termin realizacji zamówienia:
  od 04.01.2010 do 31.12.2010 (z wykluczeniem 01.07 do 31.07
  w roku realizacji przedmiotu Umowy)
  ”.Data publikacji: 2009-12-07 15:06:18 (2189 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]