Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na"Wycink? krzewów i drzew suchych, obumieraj?cych zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ruchu drogowego przeznaczonych do wyci?cia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 47343-2010 z dnia 2010-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie wycinki krzaków i odrostów przy drzewach oraz ich uprzątnięcia w ciągach dróg podanych w załączniku 6 do SIWZ, stanowiących granice poszczególnych dróg 2) Wycinkę należy...
Termin składania ofert: 2010-03-12

Wschowa: Wycinka krzewów i drzew suchych, obumierających zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przeznaczonych do wycięcia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim
Numer ogłoszenia: 74461 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47343 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka krzewów i drzew suchych, obumierających zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przeznaczonych do wycięcia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie wycinki krzaków i odrostów przy drzewach oraz ich uprzątnięcia w ciągach dróg podanych w załączniku 6 do SIWZ, stanowiących granice poszczególnych dróg 2) Wycinkę należy przeprowadzić na całej szerokości pasa drogowego, obustronnie tj. od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, który jest wyznaczony w terenie zabudowanym do granicy posesji, a w terenie niezabudowanym oraz na terenie leśnym (zalesionym) granicę wyznaczają graniczniki kamienne lub betonowe. 3) Przy występowaniu w pasie drogowym rowów drogowych (przydrożnych) wycinkę należy wykonać na dnie rowu oraz na skarpach 4) Wycinkę należy wykonywać na wysokości do 2 cm nad poziomem gruntu. 5) Po dokonaniu wycinki należy posprzątać pas drogowy z wyciętych krzaków i odrostów poprzez ich usunięcie i likwidację 6) Usunięcie i likwidacja wyciętych krzaków i odrostów należy do obowiązków Wykonawcy, należy je przeprowadzić w sposób nie zagrażający środowisku i bezpieczeństwu. Ponadto należy wykonać: 1.Usunięcie brył korzeniowych + uzupełnienie pobocza - droga 1004F Wschowa - Siedlnica - 6 szt. 2.Frezowanie pni - droga 1008F - m. Kandlewo - 6 szt - droga 1001F - m. Siedlnica - 1 szt. - droga 1013F - Łysiny - Stare Drzewce - 4 szt. 3.Prześwietlenie koron drzew i podkrzesanie z wysięgnika - odcięcie gałęzi połamanych - usunięcie gałęzi wiszących - odcięcie gałęzi suchych - odcięcie gałęzi wchodzących w skrajnie drogową a) droga 1008F Kandlewo - Zamysłów - 130 szt. b) droga 1006F Kandlewo - Jędrzychowie - 80 szt. 4.Ogłowienie drzew (max 25% korony) - droga 1006F m. Jędrzychowie - dąb - 3 szt. - ul. Księdza Kostki - brzoza 2 szt. lipa 1 szt - droga 1005F Osowa Sień - gr - dąb 1 szt. 5.Wykonawca zobowiązany jest ściąć drzewa, zasypać wyrwy po pniach, wyfrezować pnie oraz uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew. Po przeprowadzeniu w/w prac Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania drewna, gałęzi i pni na swój plac składowy. Usunięcie i likwidacja drobnych gałęzi należy do obowiązków Wykonawcy, należy ją przeprowadzić w sposób niezagrażający środowisku i bezpieczeństwu. Koszty w/w usunięcia i likwidacji ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiada za sprawy BHP na prowadzonych robotach w pełnym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, organizowania i oznakowania robót w czasie wykonania zamówienia, niepowodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia stanu faktyczneData publikacji: 2010-04-01 15:32:22 (2278 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]