Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Modyfikacja tre?ci SIWZ na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012” wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie”.

Wschowa, dn. 16.04.2010 r.
                                                 
 Modyfikacja treści SIWZ.
 
 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-7/2010.

              Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami), informuję o modyfikacjach treści SIWZ w następującym zakresie:

 w załączniku nr 3 do SIWZ w kosztorysie ofertowym nr 044-01-003 roboty budowlane:
 -  w poz. 250 wartość przedmiaru wynosi 1845,389 m2 powinno być 1860 m2.
-  w poz. 260 wartość przedmiaru wynosi -9226,945 m2 powinno być -9300 m2.
-  w poz. 270 wartość przedmiaru wynosi 1845,389 m2 powinno być 1860 m2.
-  w poz. 280 wartość przedmiaru wynosi -5536,167 m2 powinno być -5580 m2.
-  w poz. 290 wartość przedmiaru wynosi 1845,389 m2 powinno być 1860 m2.
-  w poz. 300 wartość przedmiaru wynosi 1845,389 m2 powinno być 1860 m2.
-  w poz. 390 wartość przedmiaru wynosi 1486,829 m2 powinno być 1500 m2.
-  w poz. 400 wartość przedmiaru wynosi 1486,829 m2 powinno być 1500 m2.
-  w poz. 410 wartość przedmiaru wynosi -7434,145 m2 powinno być -7500 m2.
-  w poz. 420 wartość przedmiaru wynosi 1486,829 m2 powinno być 1500 m2.
-  w poz. 430 wartość przedmiaru wynosi -4460,487 m2 powinno być -4500 m2.
-  w poz. 440 wartość przedmiaru wynosi 1501,094 m2 powinno być 1505,5 m2.

  Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
 Data publikacji: 2010-04-06 12:43:06 (2447 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-04-16 11:29:10 edycja Kinga Ruszczak
2010-04-16 11:29:43 edycja tekstu Kinga Ruszczak
2010-04-16 11:30:14 edycja tekstu Kinga Ruszczak

[ Wróć ]